Η απόφαση που ανακαλεί την πτώχευση είναι δεκτική προσβολής με  πτωχευτική ανακοπή.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  349/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ανάκληση της πτώχευσης η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε ποτέ από τη δημοσίευση της απόφασης που την ανακαλεί, οπότε το ίδιο πρόσωπο μπορεί να κηρυχθεί και πάλι σε πτώχευση.

Η  απόφαση η οποία ανακαλεί την πτώχευση, ως απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, είναι δεκτική προσβολής με την πτωχευτική ανακοπή, η οποία όταν ασκείται από τρίτο πρόσωπο έχει τον χαρακτήρα τριτανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ. Η παραδοχή της από το δικαστήριο ενεργεί έναντι πάντων. Οι πράξεις του συνδίκου και τα δικαιώματα, που αποκτήθηκαν από τρίτους μέχρι την εξαφάνιση της τριτανακοπτόμενης απόφασης, δεν θίγονται.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  349/2008

Απόσπασμα…….Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα άρθρα 528, 534 του Εμπ. Ν. και 2 παρ. 1 του α.ν. 635/1937, η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ενεργεί από την πρωΐα της ημέρας της επ' ακροατηρίου δημοσιεύσεώς της έναντι όλων, είναι δε από το νόμο προσωρινώς εκτελεστή, με την έννοια ότι είναι αμέσως αυτοδικαίως εκτελεστή και επιφέρει από του ως άνω χρόνου της αυτοδίκαιη στέρηση του πτωχεύσαντος της διοικήσεως (διαθέσεως και διαχειρίσεως) της πτωχευτικής περιουσίας. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να κηρυχθεί σε νέα πτώχευση, αφού η πτωχευτική διαδικασία είναι ενιαία και περιλαμβάνει όλη την περιουσία του πτωχού. Αν όμως η πτώχευση ανακληθεί, κατ' άρθρο 13 του α.ν. 635/1937, τότε αυτή θεωρείται ότι ποτέ δεν κηρύχθηκε, οπότε μπορεί το ίδιο πρόσωπο να κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, αφού η προηγούμενη πτώχευση με την ανάκλησή της δεν υπάρχει πλέον. Τα αποτελέσματα της απόφασης που ανακαλεί την πτώχευση επέρχονται από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 763 § 1 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι η προθεσμία της εφέσεως και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την ισχύ και εκτέλεση της απόφασης. Η διάταξη αυτή αφορά και τις αποφάσεις που ανακαλούν την πτώχευση, κατ' άρθρο 44 του ΕισΝΚΠολΔ. Η αντίθετη διάταξη του άρθρου 13 § 4 του α.ν. 635/1937, που όριζε ότι τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται από της τελεσιδικίας της απόφασης που ανακαλεί την πτώχευση, καταργήθηκε κατ' άρθρο 1 περ. ε' και στ' του ΕισΝΚΠολΔ, ως αντικείμενη στην ως άνω διάταξη του άρθρου 763 § 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω αποτελέσματα επέρχονται από τη δημοσίευση της απόφασης που ανακαλεί την πτώχευση. Από τις ως άνω διατάξεις, επομένως, προκύπτει ότι επί ανακλήσεως της πτωχεύσεως η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε ποτέ από τη δημοσίευση της απόφασης που την ανακαλεί, οπότε το ίδιο πρόσωπο μπορεί να κηρυχθεί και πάλι σε πτώχευση. Εξάλλου, η απόφαση η οποία ανακαλεί την πτώχευση, ως απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, είναι δεκτική προσβολής με την πτωχευτική ανακοπή του άρθρου 2 του α.ν. 1189/1938, η οποία, όταν ασκείται από τρίτο πρόσωπο, έχει τον χαρακτήρα τριτανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ, η δε παραδοχή της από το δικαστήριο ενεργεί έναντι πάντων, διότι, λόγω του απολύτου χαρακτήρα των αποτελεσμάτων της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, πρόκειται περί αδιαιρέτου δικαίου (πρβλ. και άρθρο 590 εδ. β ΚΠολΔ). Περαιτέρω, οι πράξεις του συνδίκου και τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από τρίτους μέχρι την εξαφάνιση της τριτανακοπτόμενης απόφασης δεν θίγονται. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών