Ανάκληση απόφασης που κήρυξε την πτώχευση.

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  541/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι αποφάσεις που κήρυξαν την πτώχευση μπορούν να ανακληθούν από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, εάν περιέλθουν σε αυτό μεταγενέστερα στοιχεία, τα οποία αίρουν την προϋπόθεση για την κήρυξη της πτώχευσης, δηλαδή την παύση των πληρωμών του οφειλέτου εμπόρου, ή καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω εξακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

Στην δίκη περί ανακλήσεως της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση κλητεύεται ο σύνδικος.

Νέα πραγματικά περιστατικά, τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν, κατά τη διάταξη του άρθρου 758 του ΚΠολΔ, την ανάκληση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, είναι και η ικανοποίηση, ή συναίνεση όλων των πιστωτών του πτωχού, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην δίκη της κήρυξης της πτώχευσης και αυτών που εμφαίνονται στο φάκελο αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ικανοποίηση, ή η συναίνεση όλων των ως άνω πιστωτών, αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

Στην περίπτωση κατά την οποία ανακληθεί η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση θεωρείται ότι αυτή δεν κηρύχθηκε ποτέ και τα πράγματα επανέρχονται στην προ της κηρύξεως της πτώχευση κατάσταση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  541/2009

Απόσπασμα…….Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 του ΕμπΝ, με τις οποίες συγχωρείται στο πτωχευτικό Δικαστήριο η αυτεπάγγελτη κήρυξη της πτωχεύσεως και 758 του ΚΠολΔ, κατά την οποία, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, παρέχεται μετά από την δημοσίευσή τους δικαίωμα ανακλήσεως των αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά το άρθρο 44 του ΕισΝΚΠολΔ, και εκείνες που κηρύσσουν την πτώχευση, προκύπτει ότι οι τελευταίες αυτές αποφάσεις, οι οποίες κατά τα άρθρα 528, 531, 544, 557, 558, 560 και 581 του ΕμπΝ είναι βεβαιωτικές μεν ως προς την ιδιότητα του εμπόρου κατά το χρόνο παύσεως των πληρωμών, διαπλαστικές δε ως προς την κήρυξη της πτωχεύσεως λόγω της δημιουργίας νέας νομικής καταστάσεως, μπορούν να ανακληθούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, εάν περιέλθουν σε αυτό μεταγενέστερα στοιχεία τα οποία αίρουν την προϋπόθεση για την κήρυξη της πτωχεύσεως, ήτοι την παύση των πληρωμών του οφειλέτου εμπόρου ή καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω εξακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας (ΕφΑθ 1976/1986 ΕΕμπΔ ΛΗ.633). Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση γίνεται κατά την διαδικασία των άρθρων 741 έως 781, αφού κληθούν οι διάδικοι της αρχικής δίκης και τα πρόσωπα τα οποία είχαν διορισθεί ή είχαν αντικατασταθεί ή παυθεί από την απόφαση για την άσκηση του λειτουργήματος». Στην περίπτωση κατά την οποία ανακληθεί η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση θεωρείται ότι αυτή δεν κηρύχθηκε ποτέ και τα πράγματα επανέρχονται στην προ της κηρύξεως της πτωχεύσεως κατάσταση. Με την έκδοση της αποφάσεως που διατάσσει την μεταβολή της νομικής καταστάσεως κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας επέρχεται η μεταβολή αυτή και επομένως μπορεί έκτοτε να γίνει επίκληση της μεταβολής αυτή και επομένως μπορεί έκτοτε να γίνει επίκληση της μεταβολής (ΕφΑθ 4678/1994 ΝοΒ 43.723). Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 635/1937, ο οποίος ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 44 του ΕισΝΚΠολΔ (Λ. Κοτσίρης : Πτωχευτικό Δίκαιο, έκδοση Δ΄ (1994), ΑΠ 577/1990 ΕλλΔνη 31.1026, ΑΠ 1540/1981 ΝοΒ 30.922, ΕφΑθ 3721/1995 αδημοσίευτη στο νομικό τύπο, ΕφΑθ 1039/1985 ΕΕμπΔ 1985.527), 1) η απόφαση η κηρύξασα την πτώχευσιν δύναται να ανακληθεί υπό του δικαστηρίου του κηρύξαντος αυτήν, αιτήσει του πτωχεύσαντος, 2) Η απόφασις εκδίδεται κλητευομένου του συνδίκου και επί τη εκθέσει του εισηγητού, εάν ικανοποιήθηκαν ή συναινώσιν εις ταύτην πάντες οι πιστωταί : α) οι λαβόντες μέρος εις την δίκην περί κηρύξεως της πτωχεύσεως και β) οι εμφαινόμενοι εκ του παρά τω Πρωτοδικείω φακέλλου αυτής. Η ικανοποίησις και η συναίνεσις αποδεικνύεται μόνον εγγράφως». Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό εφαρμοζόμενες μεταξύ τους, παρέπεται ότι στην δίκη περί ανακλήσεως της αποφάσεως που κηρύσσει την πτώχευση κλητεύεται ο σύνδικος, νέα δε πραγματικά περιστατικά τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν, κατά τη διάταξη του άρθρου 758 του ΚΠολΔ την ανάκληση της αποφάσεως που κήρυξε την πτώχευση, είναι και η, κατά την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 13 του α.ν. 635/1937, ικανοποίηση ή συναίνεση όλων των πιστωτών του πτωχού οι οποίοι έλαβαν μέρος στην δίκη της κηρύξεως της πτωχεύσεως και αυτών που εμφαίνονται στο φάκελο αυτής (Λ. Κοτσίρης : ό.π. παρ. 73, σελ. 173, ΑΠ 170/1981 ΝοΒ 29.1381, ΕφΑθ 1967/1987 ΕΕμπΔ 1987.633, ΕφΑθ 1039/1985 ΕΕμπΔ 1985.527), υπό την προϋπόθεση ότι η ικανοποίηση ή η συναίνεση όλων των ως άνω πιστωτών αποδεικνύεται μόνο εγγράφως : (Κ. Ρόκας : Πτωχευτικό Δίκαιο, έκδοση Ζ΄ παρ. 22, σελ. 78, Λ. Κοτσίρης : ό.π. παρ. 73, σελ. 172, ΑΠ 1540/1981 ό.π.). Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως δυνάμει της υπ' αριθμόν 806/1999 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, ζητεί, με την φερόμενη προς κρίση αίτησή του, να ανακληθεί η ως άνω απόφαση, ενόψει του ότι έχει εξοφλήσει τους αναγγελθέντες πιστωτές του οι οποίοι δηλώνουν ότι συναινούν στην αιτούμενη ανάκληση. Η αίτηση αυτή, εφόσον έχει υποβληθεί η υπ' αριθμόν……σχετική έκθεση του Εισηγητή της πτωχεύσεως, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκασή της κατά την διαδικασία των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 44 του ΕισΝΑΚ και 741 επ. του ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 645/1937 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Από την εκτίμηση των εγγράφων του φακέλου της πτωχεύσεως και της δικογραφίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Δυνάμει της υπ' αριθμ…..αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου και κατόπιν σχετικής αιτήσεως του……κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως ο αιτών για συνολικές οφειλές του προς αυτόν αλλά και σε τρίτα πρόσωπα συνολικού ύψους (28.780.000 δρχ.). Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε η 30-11-1997 ως ημέρα παύσεως των πληρωμών του αιτούντος, ο δικηγόρος Αθηνών……..ως προσωρινός σύνδικος της πτωχεύσεως και η 1-6-1999 ως ημέρα συνελεύσεως των πιστωτών, ώστε αυτοί να δώσουν πληροφορίες για την σύνταξη του καταλόγου των εικαζομένων πιστωτών και την εκλογή του οριστικού συνδίκου της πτωχεύσεως. Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν……αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου και κατόπιν αποποιήσεως του διορισμού του ως άνω ….διορίσθηκε η καθ' ης δικηγόρος ως προσωρινός σύνδικος αυτής, ενώ δυνάμει της υπ' αριθμόν…απόφασης του αυτού Δικαστηρίου κηρύχθηκε η παύση των εργασιών της πτωχεύσεως και ο πτωχός μη συγγνωστός. Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ.….βεβαίωση του Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου, κατά την συνέλευση των πιστωτών εμφανίσθηκε και αναγγέλθηκε στα χρέη της εν λόγω πτωχεύσεως πλην του ως άνω αιτούντος της πτώχευσης…….και η ΔΟΥ……. Ήδη, με την από 11-2-2009 έγγραφη δήλωση του πρώτου των ως άνω μη αναγγελθέντων πιστωτών……..το ιδιόχειρο της υπογραφής του οποίου έχει νομίμως θεωρηθεί από την αρμόδια υπάλληλο του…..του Δήμου Αθηναίων, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο ακριβές αντίγραφο της δηλώσεως αυτής εκ του εις χείρας του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος πρωτοτύπου, ο ως άνω πιστωτής δήλωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως από τον αιτούντα την ανάκληση και ότι συναινεί στην ανάκληση της κατά τα άνω πτωχευτικής αποφάσεως. Ομοίως, από το με αριθμό πρωτ….έγγραφο της ΔΟΥ….προκύπτει ότι η ως άνω αναγγελθείσα πιστώτρια συναινεί στην ανάκληση της πτώχευσης του αιτούντος λόγω εξόφλησης των χρεών κατά το κεφάλαιο και τις προσαυξήσεις. Εξάλλου, από την με αύξοντα αριθμό 150/26-2-2009 απόφαση νομοθετικής ρύθμισης με το Ν. 3746/2009 της ΔΟΥ ……προκύπτει ότι ο αιτών για το σύνολο των χρεών του προς την τελευταία, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 25.581,62 ευρώ, έχει προβεί σε ρύθμιση με εξωπτωχευτικό συμβιβασμό. Κατ' αυτόν (συμβιβασμό) ορίζεται η καταβολή του χρέους του σε τρεις (3) δόσεις, όπως ειδικότερα ορίζονται με την ως άνω απόφαση, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη ποσού ύψους 11.579,93, όπως προκύπτει από το με αριθμό 532/26-2-2009 διπλότυπο είσπραξης της ΔΥΟ…Αλλωστε, και ο Εισηγητής της πτωχεύσεως με την υπ' αριθμόν….έκθεσή του προτείνει την ανάκληση της απόφασης περί κηρύξεως του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης. Ενόψει τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και ως κατ' ουσίαν βάσιμη κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών