Αποζημίωση εκμισθωτή λόγω φθορών του μισθίου από τον μισθωτή.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    24646/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για την αξίωση αποζημίωσης λόγω φθορών του μισθίου ο εκμισθωτής πρέπει να επικαλεστεί τη σύμβαση μίσθωσης, τις προκληθείσες φθορές και το ποσό της ζημίας.

Στον μισθωτή εναπόκειται να επικαλεστεί και αποδείξει, ότι οι φθορές αυτές οφείλονται στη συμφωνηθείσα χρήση,  ή σε γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    24646/2004

Απόσπασμα…….Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 592, 594, 599 και 330 ΑΚ προκύπτει ότι ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο πράγμα με επιμέλεια και κατά τους όρους της σύμβασης, ώστε κατά τη λήξη της να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση του να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, δηλαδή στην κατάσταση που θα πρέπει να βρίσκεται μετά από γενόμενη χρήση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και, συνεπώς, χωρίς φθορές, πλην εκείνων που προκλήθηκαν από τη σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη συνήθη χρήση αυτού. Για κάθε φθορά πέρα από εκείνη που οφείλεται στη συνήθη χρήση, ο εκμισθωτής έχει αξίωση αποζημίωσης που απορρέει από τη μισθωτική σύμβαση και καλύπτει κάθε ζημία, θετική ή αποθετική. Για την αξίωση, επομένως, αποζημίωσης λόγω φθορών του μισθίου, ο εκμισθωτής με την αγωγή του πρέπει να επικαλεστεί τη σύμβαση μισθώσεως, τις προκληθείσες φθορές και το ποσό της ζημίας, στον μισθωτή δε απόκειται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 592, 335 και 336 ΑΚ, να επικαλεστεί και αποδείξει, για την απαλλαγή του, ότι οι φθορές αυτές οφείλονται στη συμφωνηθείσα χρήση ή σε γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη. Από τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται φανερό ότι ο εκμισθωτής δεν μπορεί να ζητήσει την αποκατάσταση ζημιών σε τέτοιο βαθμό, που η εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών να επαναφέρει το μίσθιο στην αρχική (πριν από τη μίσθωση) κατάσταση του, ή και να βελτιώνει ακόμη την κατάσταση αυτήν, εκτός αν έχει κάτι τέτοιο ρητά συμφωνηθεί κατ' άρθρο 361 ΑΚ (βλ. ΕφΑΘ 3237/90 ΕΔίΦλ 1990.157, ΕφΑΘ 5649/87 ΕΔΠ)λ 1989.159, ΕφΑΘ 8634/1986 ΕΔΠ)λ 1987.132 και εκεί παραπομπές σε νομολογία και θεωρία, ΕφΑΘ 12823/1988, ΜονΓ^ΑΘ 8706/1995, ΜονφΓειρ 625/1995, Τράπεζα Νομικών ΓΚηροφοριών, Εφθεσ 2446/1999, Αρμ 2000.375, Χ. Νιπαδάκη, Αγωγές απόδοσης μισθίου, έκδ. 1990, αρ. 1863 έως 1894,1. Κατρά, Νινδέκτης, έκδοση 2001, σελ. 128, κατά τον οποίο φθορές από συνήθη χρήση μπορεί να είναι η μεταβολή του χρώματος των τοίχων και φθορά από την τοποθέτηση καρφιών).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών