Εκμίσθωση περιπτέρου από τον δικαιούχο εκμετάλλευσης.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   119/2002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, που περιλαμβάνει το δικαίωμα κατοχής του χώρου εγκατάστασης του περιπτέρου, μόνο κατά το χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας, είναι αμεταβίβαστο με πράξεις εν ζωή.

Ασκείται μόνο από το δικαιούχο αυτοπροσώπως ή δια των οικείων του.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωσή του για χρονικό διάστημα μιας τριετίας, υποκείμενης σε παράταση, όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως η αδυναμία του δικαιούχου να εκμεταλλευθεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, λόγω ασθένειας, γήρατος, ή άλλης αιτίας και ύστερα από έγκριση του αρμοδίου Νομάρχη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   119/2002

Απόσπασμα…….Aπό τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 22 του ν.δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1043/1980 και το άρθρο 10 του ν. 1416/1984, σε συνδυασμό προς την Κ 5671/1487/9.8.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 1848/1989, συνάγονται τα ακόλουθα : Σε αναπήρους και θύματα πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, που έχουν αναπηρία πάνω από 80%, μπορεί να παραχωρηθεί, με άδεια του αρμόδιου Νομάρχη, δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρων, που είναι τοποθετημένα επάνω στα πεζοδρόμια των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών δρόμων και πλατειών των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών ή βρίσκονται μέσα σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κήπους και άλση. Το ανωτέρω δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, που περιλαμβάνει το δικαίωμα κατοχής του χώρου εγκαταστάσεως του περιπτέρου, μόνο κατά το χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας (άρθρο 15 παρ. 1 ν.δ. 1044/1971), είναι αμεταβίβαστο με πράξεις εν ζωή (άρθρα 15 παρ. 3 και 16 παρ. 4 του ως άνω ν.δ.), πρέπει δε να ασκείται από το δικαιούχο αυτοπροσώπως ή δια των οικείων του (άρθρο 21 παρ. 1 του ίδιου ν.δ.). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωσή του για χρονικό διάστημα μιας τριετίας, υποκείμενης σε παράταση (άρθρα 25 ν. 1848/1989 και 5 υπουργικής αποφάσεως Κ 5671/1487/9.8.1984), όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως η αδυναμία του δικαιούχου να εκμεταλλευθεί το περίπτερο αυτοπροσώπως λόγω ασθένειας, γήρατος ή άλλης αιτίας και ύστερα από έγκριση του αρμοδίου Νομάρχη (άρθρα 21 παρ. 2, 12 παρ. 2 ν.δ. 1044/1971 και 1 παρ. 1 εδ. α' της ως άνω υπουργικής αποφάσεως). 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών