Καταγγελία σύμβασης εργασίας, εξ αιτίας πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων εργαζομένου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   540/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία, όταν έχει ως πραγματικό κίνητρο την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του απολυόμενου μισθωτού, ή την παράβαση απ' αυτόν των συμβατικών υποχρεώσεών του, ή την αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζόμενου, ή τη μειωμένη απόδοση αυτού, ή τη μη καταβολή από τον ίδιο της προσήκουσας επιμέλειας, έστω και αν η επιχείρηση είναι οικονομικά εύρωστη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   540/2008

Απόσπασμα……Από τα άρθρα 669 παρ.2 ΑΚ, 1 του Ν.2112/1920 και 1 και 5 του Ν.3198/1955 προκύπτει ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς, το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας, για την οποία έγινε, αλλ' αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζόμενου. Η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού δεν είναι απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλ' υπόκειται στους περιορισμούς, που θέτει το άρθρο 281 ΑΚ, οπότε η καταγγελία, εφόσον έγινε κατά κατάχρηση του οικείου δικαιώματος, είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη (άρθρα 174 και 180 ΑΚ). Θεωρείται δε ως καταχρηστική η καταγγελία και όταν έγινε αυτή για λόγους εκδικάσεως από μέρους του εργοδότη έναντι του μισθωτού, ο οποίος διεκδικεί νόμιμες ή συμβατικές αποδοχές ή άλλες παροχές. Αντίθετα, δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία, όταν έχει ως πραγματικό κίνητρο την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του απολυόμενου μισθωτού ή την παράβαση απ' αυτόν των συμβατικών υποχρεώσεών του ή την αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζόμενου ή τη μειωμένη απόδοση αυτού ή τη μη καταβολή από τον ίδιο της προσήκουσας επιμέλειας (άρθρο 652 ΑΚ), έστω και αν η επιχείρηση είναι οικονομικά εύρωστη. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών