Παράπτωμα ναυτικού στην σύμβαση ναυτικής εργασίας.

Αν η σύμβαση ναυτολόγησης καταγγελθεί από τον πλοίαρχο εξ αιτίας παραπτώματος του ναυτικού, ο ναυτικός δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση.

Παράπτωμα του ναυτικού θεωρείται κάθε υπαίτια και βαριά παράβαση των καθηκόντων του, που τελείται με πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τον νόμο, την σύμβαση ναυτολόγησης, τους κανονισμούς, τις ναυτικές συνήθειες που επικρατούν, τις νόμιμες διαταγές των προϊσταμένων του και την επιβαλλόμενη πειθαρχία.

Η απόδειξη του παραπτώματος γίνεται με κάθε αποδεικτικό μέσο και δεν είναι απαραίτητο να σημειωθούν τα περιστατικά, που συνιστούν το λόγο της καταγγελίας, στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού, ούτε η καταχώριση στο ημερολόγιο γέφυρας, ούτε στον τελικό λογαριασμό μισθοδοσίας, ούτε η καταχώριση στο ποινολόγιο, ούτε η επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Αν η σύμβαση ναυτολόγησης καταγγελθεί από τον πλοίαρχο εξ αιτίας παραπτώματος του ναυτικού, ο ναυτικός δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση (ΕφΠειρ 743/2008).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών