Εκτέλεση νέων αυτοτελών εργασιών στο πλοίο μέσα στα νόμιμα όρια απασχόλησης του ναυτικού.

Ο ναυτικός έγκυρα αναλαμβάνει με την σύμβαση ναυτολόγησης, ή κατόπιν νεότερης και τροποποιητικής συμφωνίας με τον πλοίαρχο, την παράλληλη εκτέλεση, είτε εν όλω, είτε εν μέρει, περισσότερων και αυτοτελών εργασιών στο πλοίο μέσα στα νόμιμα όρια απασχόλησής του.

Με την εν λόγω συμφωνία δικαιούται ολικά ή μερικά σε απόληψη του αθροίσματος των αποδοχών όλων των εργασιών (ΕφΠειρ 429/2008). 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών