Αξιώσεις από σχέση ναυτικού πράκτορα με πλοιοκτήτη, ή εφοπλιστή.

Ναυτικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που με σύμβαση με τον πλοιοκτήτη, ή τον εφοπλιστή, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ναυτικών υποθέσεων για λογαριασμό του τελευταίου με αμοιβή (πράκτορας πλοίου).

Η σχέση που συνδέει το ναυτικό πράκτορα με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή είναι μικτή και μάλιστα είναι η σχέση του καθολικού εντολοδόχου, όσον αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων του πλοιοκτήτη, ή του εφοπλιστή, και του εκμισθωτή ανεξάρτητων υπηρεσιών, όσον αφορά την αμοιβή του, την οποία μπορεί να ζητήσει κατά τις διατάξεις των άρθρων 648 και 649 ΑΚ, που εφαρμόζονται αναλογικώς στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Η μικτή αυτή σύμβαση δεν ενέχει κύρια και δευτερεύουσα παροχή ώστε να απορροφάται η τελευταία από την πρώτη, αλλά κάθε μία από τις επιμέρους συμβάσεις διατηρεί την αυτοτέλειά της.

Ο ναυτικός πράκτορας δικαιούται να αξιώσει από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, αφ ενός μεν οτιδήποτε δαπάνησε για την κανονική εκτέλεση της εντολής, αφ ετέρου δε την αμοιβή του, η οποία μπορεί να καθορίζεται από τη σύμβαση, το νόμο, τις συλλογικές συμβάσεις, ή την επιτόπια εμπορική συνήθεια.

Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δικαιούται να ζητήσει από τη σύμβαση εντολής να του αποδώσει ο ναυτικός πράκτορας καθετί που απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής (ΕφΠειρ 134/2008).  

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών