Εγγραφή από τον πλοίαρχο στο ναυτικό φυλλάδιο, ότι ο ναυτικός αποναυτολογείται με κοινή συναίνεση.

Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί εφοδιάζονται με ναυτικό φυλλάδιο σε κάθε σελίδα του οποίου αναγράφεται η πράξη ναυτολόγησης και η αντίστοιχη της απόλυσης με την αιτία.

Το ναυτικό φυλλάδιο είναι δημόσιο έγγραφο με ιδιάζουσα φύση και έχει την αποδεικτική δύναμη του δημοσίου εγγράφου μόνο αναφορικά με όσα γεγονότα συντάχθηκαν από τη δημόσια αρχή (λιμενική, ή προξενική) ή έγιναν ενώπιόν της, όπως οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις των μερών, η κατάρτιση και λύση της σύμβασης ναυτολόγησης, τα στοιχεία ταυτότητας κλπ.

Το ναυτικό φυλλάδιο έχει την αποδεικτική ισχύ του δημοσίου εγγράφου ως προς τις καταχωρίσεις του πλοιάρχου μόνον όταν αυτός ενεργεί ως δημόσιος λειτουργός, όχι δε όταν λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού  «με αμοιβαία συναίνεση», εφ όσον η εγγραφή αυτή έγινε από τον πλοίαρχο και ο απολυόμενος δεν παρουσιάστηκε στη λιμενική ή προξενική αρχή.

Εάν εις τον λιμένα απόλυσης δεν υφίσταται λιμενική, ή προξενική αρχή, ο πλοίαρχος μπορεί να προβεί στην απόλυση μελών του πληρώματος, προβαίνων σε σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέφυρας και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού, υποχρεούμενος, όμως, να ζητήσει την βεβαίωση της πράξης απόλυσης και την εγγραφή της απόλυσης στο ναυτολόγιο στον πρώτο λιμένα κατάπλου, όπου  εδρεύει λιμενική, ή προξενική αρχή.

Η εγγραφή από τον πλοίαρχο στο ναυτικό φυλλάδιο, ότι ο ναυτικός αποναυτολογείται «με κοινή συναίνεση», εφ όσον δεν έγινε ενώπιον της λιμενικής, ή προξενικής αρχής, παρουσία του ναυτικού, είναι δεκτική ανταπόδειξης με κοινά ανταποδεικτικά μέσα και όχι μόνο με προσβολή του εγγράφου αυτού ως πλαστού.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών