Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημέρωση υποκειμένου, ευθύνη ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την ακρίβεια των στοιχείων, περίπτωση καταγγελίας σύμβασης.

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   58/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, καθώς και να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση όταν, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο τρίτος, ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά τη συλλογή των δεδομένων, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία,

α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του,

β. τον σκοπό της επεξεργασίας,

γ. τους αποδέκτες, ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων,

δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια.

Η επεξεργασία στοιχείων καταγγελιών συμβάσεων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού που επιδιώκει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (προστασία της εμπορικής πίστης και την ασφάλεια των συναλλαγών), και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου.

Οι τράπεζες δικαιούνται να αναγγείλουν στο σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τα σχετικά στοιχεία, αφού ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που διαβιβάζουν.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου που τηρεί, έχει την ευθύνη για την ακρίβεια των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, επομένως ο έλεγχος, που πρέπει να γίνεται από τις τράπεζες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων, αφού είναι και οι ίδιες πηγές των δεδομένων, δεν απαλλάσσει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από το καθήκον της να ελέγχει και να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του νόμου για την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται.

Στις περιπτώσεις καταγγελιών συμβάσεων, οι τράπεζες πρέπει να απευθύνουν το έγγραφο της καταγγελίας στον οφειλέτη, η δε ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να λαμβάνει κατά την αναγγελία του σχετικού δεδομένου από τις τράπεζες και πριν την καταχώριση στο αρχείο της, αντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου, ή βεβαίωση περί επίδοσης αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  58/2009

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 19.12.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο κατάστημά της προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Λ. Κοτσαλής, Α. Παπανεοφύτου, Α. Μεταξάς και Α. Ρουπακιώτης, τακτικά μέλη της Αρχής. Επίσης παρέστη το αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Π. Τσαντίλας σε αντικατάσταση του κωλυόμενου τακτικού μέλους Α. Πράσσου. Δεν παρέστησαν το τακτικό μέλος Α. Πομπόρτσης και το αναπληρωματικό αυτού Γ. Πάντζιου λόγω κωλύματος. Παρούσες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Κ. Λωσταράκου, ελέγκτρια, ως εισηγήτρια και η Γ. Παλαιολόγου, υπάλληλος της Αρχής, ως γραμματέας. Στη συνεδρίαση της 13.11.2008 στην οποία συζητήθηκε αρχικά το θέμα είχαν κληθεί νομίμως και ακούσθηκαν οι ….πληρεξούσια δικηγόρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και …. πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Με προσφυγή του προς την Αρχή …. ο …παραπονείται για παράνομη επεξεργασία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δεδομένων που αφορούν καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών και ζητεί τη διαγραφή τους από το αρχείο Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Ειδικότερα, ο ανωτέρω, την 01.02.1996 υπέγραψε συμβάσεις χορήγησης δύο (2) πιστωτικών καρτών…. με την ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ (θυγατρική εταιρία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας η οποία έχει πλέον απορροφηθεί δια συγχωνεύσεως από την Ε.Τ.Ε.), τις οποίες στις 18.08.2004 και ακύρωσε, αφού, κατά τους ισχυρισμούς του, τις εξόφλησε προηγουμένως. Σε αλληλογραφία του με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ενημερώνεται ότι στο αρχείο της εταιρείας τηρούνται προσωπικά του δεδομένα που αφορούσαν καταγγελίες των ανωτέρω συμβάσεων, με ημερομηνίες καταγγελίας 30.06.2007 και 31.07.2007 αντίστοιχα. Ο προσφεύγων αμφισβήτησε τις ανωτέρω καταχωρίσεις, ισχυριζόμενος ότι έχει εξοφλήσει τις σχετικές οφειλές, ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί νομίμως από την τράπεζα για την καταγγελία και ότι τα δεδομένα που καταχώρισε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ήταν ψευδή και για τους λόγους αυτούς ζήτησε τη διαγραφή των σχετικών στοιχείων. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, σε απαντητικές επιστολές που έστειλε στον προσφεύγοντα (28.08.2007 και 12.9.2007) τον ενημέρωσε ότι, αναφορικά με τον έλεγχο ορθότητας των δεδομένων που τον αφορούσαν, επικοινώνησε με την Εθνική Τράπεζα, η οποία και επιβεβαίωσε την ορθότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων, και ότι, συνεπώς, δεν δύναται η εταιρεία να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια. Η Τράπεζα, με απαντητικό της προς την Αρχή για την υπόθεση, αλλά και κατά την προφορική συζήτηση αυτής στη συνεδρίαση της 13.11.2008, ανέφερε ότι υπάρχει υπαρκτή οφειλή του ανωτέρω έναντι της τράπεζας μέχρι σήμερα, ο δε προσφεύγων είχε ενημερωθεί με επιστολές της από 07.07.2007 και 07.08.2007 για τις καταγγελίες και για το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών, σύμφωνα με ρητά προβλεπόμενο στις συμβάσεις όρο. Ως προς τη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και σε εισπρακτική εταιρία, η τράπεζα ανέφερε ότι ο προσφεύγων είχε ενημερωθεί με ταχυδρομική επιστολή εντύπου που του απέστειλε γνωστοποιώντας του τη συμπερίληψη πλέον του σχετικού όρου στις συμβάσεις δεδομένου ότι δεν υπήρχε κατά την υπογραφή των παλαιών συμβάσεων, όπως οι επίδικες, ο συγκεκριμένος όρος. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κατά την προφορική συζήτηση, αλλά και σε υπόμνημα που κατέθεσε στην Αρχή, ανέφερε ότι η αναγγελία των στοιχείων καταγγελιών συμβάσεων γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με έντυπο που αποστέλλει η τράπεζα. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται ο αριθμός της κάρτας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, και η ημερομηνία καταγγελίας την οποία η εταιρεία εκλαμβάνει ως ημερομηνία επίδοσης της καταγγελίας. Έχει ήδη αποστείλει προς τις τράπεζες οδηγίες ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει γίνει επίδοση της καταγγελίας προτού αποστείλουν οι τράπεζες τα σχετικά στοιχεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΕΤΕ δεν απέστειλε αποδεικτικό επίδοσης για τις καταγγελίες, αλλά αντίγραφα των επιστολών των καταγγελιών, από τα οποία διαπιστώθηκε ανακολουθία επτά ημερών. Λόγω της ανακολουθίας αυτής, η εταιρεία προέβη σε σχετική διόρθωση στο αρχείο της. Η Αρχή εξετάζοντας την παραπάνω αίτηση, τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, τα κατατεθέντα υπομνήματα, και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2472/97, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών (στοιχ.α), καθώς και να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση (στοιχ.γ). Περαιτέρω το άρθρο 5 ορίζει στην παρ.1 ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και στην παρ.2 ότι κατ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση όταν, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών (στοιχ.ε). Στη συνέχεια το άρθρο 11 παρ.1 προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά τη συλλογή των δεδομένων, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία : α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β. τον σκοπό της επεξεργασίας, γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια.

2. Η επεξεργασία στοιχείων καταγγελιών συμβάσεων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει κριθεί από την Αρχή με την κανονιστική απόφαση 24/2004 ότι είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού που επιδιώκει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (προστασία της εμπορικής πίστης και την ασφάλεια των συναλλαγών), και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Σύμφωνα δε με την υπ. αριθμ. 25/2004 απόφαση της Αρχής, οι τράπεζες δικαιούνται να αναγγείλουν στο σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. τα σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.24/2004 απόφαση της Αρχής σχετικά με τις προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., τα δυσμενή για το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης. Η ακρίβεια και ενημέρωση των στοιχείων αποτελεί βάρος του υπεύθυνου της επεξεργασίας και σε καμιά περίπτωση του υποκειμένου. Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.1 γ του ν.2472/97, συνάγεται σαφώς ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου που τηρεί έχει την ευθύνη για την ακρίβεια των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων. Περαιτέρω, ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται από τις τράπεζες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων, αφού είναι και οι ίδιες πηγές των δεδομένων, δεν απαλλάσσει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από το καθήκον της να ελέγχει και να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του νόμου για την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται. Ειδικά στις περιπτώσεις καταγγελιών συμβάσεων, η Αρχή έχει κρίνει με την απόφαση αρ.49/2007 ότι οι τράπεζες θα πρέπει να απευθύνουν το έγγραφο της καταγγελίας προς τον οφειλέτη, η δε ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να λαμβάνει κατά την αναγγελία του σχετικού δεδομένου από τις τράπεζες και πριν την καταχώριση στο αρχείο της, αντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου ή βεβαίωση περί επίδοσης αυτού.

3. Στην προκείμενη περίπτωση, η τράπεζα απέστειλε δύο επιστολές προς τον προσφεύγοντα (στις 7.7.2007 και 7.8.2007) με τις οποίες του γνωστοποίησε το οριστικό κλείσιμο των δύο λογαριασμών και τη μεταφορά τους σε οριστική καθυστέρηση καταγγέλλοντας παράλληλα τις σχετικές συμβάσεις. Κρίνεται, καταρχάς, ότι νομίμως η τράπεζα προχώρησε στην αναγγελία των δύο καταγγελιών που αφορούν τον προσφεύγοντα στο ανωτέρω αρχείο. Ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι παρανόμως η τράπεζα προχώρησε σε καταγγελίες παρά την ανυπαρξία οφειλής ή ότι ο προσφεύγων είχε ήδη ακυρώσει τις σχετικές κάρτες αποτελούν νομικά γεγονότα για τα οποία ερίζουν αμφότερα τα δύο μέρη. Ως εκ τούτου, το ζήτημα αυτό αφορά ιδιωτική διαφορά του ανωτέρω με την τράπεζα και δεν ανάγεται στα θέματα που έχει αρμοδιότητα να επιλύσει η Αρχή. Στη συνέχεια η τράπεζα απέστειλε τα σχετικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η οποία και τα καταχώρισε στο αρχείο ΣΟΣ με ημερομηνίες καταγγελίας τις 30.6.2007 και 31.7.2007 αντιστοίχως. Προκύπτει, επομένως, ότι η τράπεζα απέστειλε τα σχετικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πριν περιέλθουν οι καταγγελίες στον προσφεύγοντα (επτά ημέρες νωρίτερα), με αποτέλεσμα να αποστείλει μη ορθό το δεδομένο της ημερομηνίας της καταγγελίας (30.6.2007 αντί του ορθού 7.7.2007 και 31.7.2007 αντί του ορθού 7.8.2007).

4. Περαιτέρω, καθόσον αφορά τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις καταγγελίες, αποδεικνύεται, από τα έγγραφα που απέστειλε ο ίδιος στην τράπεζα μετά την ημερομηνία καταγγελίας ζητώντας διακανονισμό των οφειλών του και διαγραφή των σχετικών στοιχείων του από το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (βλ. αίτησή του προς την ΕΤΕ στις 27.8.2007, εξώδικες προσκλήσεις προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στις 2.8.2007, 3.8.3007 και 28.8.2007), ότι είχε λάβει τις επιστολές της τράπεζας με τις οποίες κατήγγειλε η τελευταία τις εν λόγω συμβάσεις.

5. Εξάλλου, καθόσον αφορά τη διαβίβαση των οφειλών στην εισπρακτική εταιρία, δεν απαιτείται, όπως έχει κρίνει η Αρχή στην υπ΄αρ. 20/2001 απόφασή της, συγκατάθεση του υποκειμένου, διότι η εταιρίες αυτές θεωρούνται ως εκτελούσες την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, αποδέκτες των δεδομένων και όχι τρίτοι με την έννοια του άρθρου 2 εδαφ θ του ν.2472/97. Επομένως αρκεί η ενημέρωση του άρθρου 11 παρ.1 του νόμου και η τράπεζα νομίμως διαβίβασε στα σχετικά δεδομένα στην εταιρία ΚΥΚΛΟΣ, αφού είχε ενημερώσει το υποκείμενο για τους αποδέκτες ή την κατηγορία αποδεκτών της διαβίβασης αυτής, από το σχετικό όρο της σύμβασης.

6. Η καταχώριση από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ των ανωτέρω στοιχείων καταγγελιών στο αρχείο της ήταν νόμιμη, αφού η εταιρεία δικαιούται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία καταγγελιών συμβάσεων. Ωστόσο, η εταιρεία τα καταχώρισε όπως της είχαν αποσταλεί από την τράπεζα, χωρίς να ελέγξει η ίδια την ακρίβεια τους ως προς την ημερομηνία καταγγελίας. Αν και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ζήτησε και έλαβε από την τράπεζα επιβεβαίωση ότι υπήρξε έγγραφη καταγγελία για τις δύο αυτές συμβάσεις καρτών, παραδέχθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης ότι υπήρξε ανακολουθία στις ημερομηνίες καταγγελίας που της γνωστοποιήθηκαν και τις ημερομηνίες που φέρουν τα έγγραφα της καταγγελίας και ανέφερε ότι έχει ήδη προβεί στη διόρθωση των σχετικών δεδομένων στο αρχείο της. Ο ισχυρισμός της ότι έχει αποστείλει προς τις τράπεζες σαφείς οδηγίες στις περιπτώσεις καταγγελιών προκειμένου να έχει προηγηθεί επίδοση της καταγγελίας και ότι άλλως δεν θα πρέπει να αποστέλλεται το σχετικό δεδομένο, πρέπει να θεωρηθεί ως μέτρο επιμέλειας που έχει λάβει η εταιρία προκειμένου να περιορίσει στο ελάχιστο το ποσοστό λάθους, αλλά δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη που της αναλογεί ως υπεύθυνου επεξεργασίας του αρχείου. Εάν η εταιρία, κατά την εξέταση του αιτήματος διαγραφής που υπέβαλε ο προσφεύγων, ζητούσε αντίγραφα ή βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την ενημέρωση του προσφεύγοντα για τις καταγγελίες, θα αποδεικνυόταν οι λανθασμένες ημερομηνίες καταχώρισης.

7. Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, και οι δύο υπεύθυνοι επεξεργασίας (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) καταχώρισαν μη ορθά στοιχεία που αφορούσαν τον προσφεύγοντα, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 γ΄ του Ν. 2472/1997. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι α) η τράπεζα ενημέρωσε τον προσφεύγοντα για τις καταγγελίες, β) τα δεδομένα έχουν ήδη διορθωθεί ως προς τις ημερομηνίες καταγγελίας και ως εκ τούτου έχει καταστεί πλέον νόμιμη η σχετική καταχώριση της καταγγελίας στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, γ) το γεγονός της αποστολής από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προς τις τράπεζες σχετικών οδηγιών για το θέμα και δ) τη μικρή βλάβη του προσφεύγοντα που συνίσταται στην τήρηση και διαβίβαση του δεδομένου της μη ορθής ημερομηνίας των καταγγελιών για μικρό χρονικό διάστημα.

8. Κατ΄εκτίμηση των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να επιβληθούν στους υπεύθυνους επεξεργασίας, δηλαδή στην Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οι κυρώσεις που και αναφέρονται στο διατακτικό, οι οποίες κρίνονται ανάλογες με τη βαρύτητα της προσβολής, καθώς και να γίνει σύσταση ως προς την ανάγκη απόδειξης της ενημέρωσης του υποκειμένου για την καταγγελία της σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

1. Απορρίπτει το αίτημα για διαγραφή των σχετικών καταχωρίσεων.

2. Συνιστά στην Ε.Τ.Ε. να γίνεται με αποδεικτικό έγγραφο η ενημέρωση του υποκειμένου ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.

3. Απευθύνει προειδοποίηση στην E.T.E. να αναγγέλλει τα δεδομένα της καταγγελίας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ μετά την επίδοση προς τον καθ΄ου η καταγγελία βεβαιώνοντας συγχρόνως την ημερομηνία επίδοσης αυτού.

4. Απευθύνει προειδοποίηση στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ να ελέγχει τη βεβαίωση από τις τράπεζες ότι έγινε επίδοση της καταγγελίας σύμβασης πριν προβεί στη σχετική καταχώριση στο αρχείο ΣΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών