Υποχρέωση ενημέρωσης προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑ, δεδομένα κατασχέσεων από επιταγή.

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  53/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δυσμενή για το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε φορά από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης.

Η υποχρέωση ενημέρωσης των δεδομένων βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα επιμέλειας για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για πληροφορίες για τις οποίες ο υπεύθυνος δεν έχει ούτε οφείλει να γνωρίζει με πληροφόρηση από τις πηγές του (όπως εξοφλήσεις οικονομικών υποχρεώσεων από συναλλαγματικές ή επιταγές, ακυρώσεις κατασχέσεων ή πλειστηριασμών με δικαστικές αποφάσεις, εκτός από τις διαταγές πληρωμής οι οποίες αποτελούν πρωτογενή δεδομένα του αρχείου), η συνδρομή του υποκειμένου για την ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων είναι αναγκαία.

Στον κανονισμό επεξεργασίας δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προβλέπεται ότι τα δεδομένα περί κατασχέσεων από επιταγή συλλέγονται από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. Σε περίπτωση που η κατάσχεση έχει αρθεί, πραγματοποιείται διαγραφή του σχετικού δεδομένου όταν συντρέχουν ειδικά απαριθμούμενοι λόγοι, όπως όταν πραγματοποιηθεί ο κατόπιν αυτής πλειστηριασμός, η κατάσχεση είναι συντηρητική, η κατάσχεση έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κλπ.

Ειδικά για την περίπτωση που η κατάσχεση έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για τη διαγραφή του σχετικού δεδομένου, απαιτείται, πέραν της άρσης, να προσκομιστεί από το υποκείμενο τελεσίδικη δικαστική απόφαση που ακυρώνει τη κατάσχεση με τα αποδεικτικά τελεσιδικίας της.

Ο λόγος άρσης της κατάσχεσης, που θα οδηγούσε σε διαγραφή του σχετικού δεδομένου, ήτοι λόγω ακύρωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν δημοσιεύεται στις σχετικές εγγραφές στα υποθηκοφυλακεία. Επομένως απαιτείται, πέραν της άρσης της κατάσχεσης, που συλλέγεται από την εταιρεία και κοινοποίηση προς την εταιρεία από τον ενδιαφερόμενο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ώστε να γίνει η αιτούμενη διαγραφή λόγω ακύρωσης της κατάσχεσης, αφού κάθε άρση δεν οδηγεί και σε άμεση διαγραφή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  53/2007

Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της Αρχής, την Πέμπτη 8/3/2007 ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν οι Δ. Γουργουράκης Πρόεδρος, Λ. Κοτσαλής, Φ. Δωρής, Σ. Σαρηβαλάσης, Ν. Φραγκάκης και Α. Παπανεοφύτου τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος Γ. Πάντζιου, σε αντικατάσταση του τακτικού Α. Πομπόρτση, ο οποίος αν και κλήθηκε νομίμως, δεν παρέστη, λόγω κωλύματος. Η Αρχή, ενόψει του ότι υπήρχε απαρτία, συνήλθε προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Καθήκοντα γραμματέα εκτέλεσε η Γ. Παλαιολόγου, μετά από εντολή του Προέδρου. Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Κ. Λωσταράκου, νομική ελέγκτρια, ως εισηγήτρια. Η υπόθεση συζητήθηκε αρχικά στις 8.2.2007 όπου είχαν κληθεί νομίμως και παρέστησαν ο προσφεύγων, ο ..πληρεξούσιος δικηγόρος του προσφεύγοντα και ο ….πληρεξούσιος δικηγόρος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Ο προσφεύγων …παραπονείται για παράνομη επεξεργασία δεδομένων του σχετικά με μια κατάσχεση εις βάρος του από το ΙΚΑ την οποία δεν διέγραψε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από το αρχείο οικονομικής συμπεριφοράς, παρά την δικαστική ακύρωσή της. Η εν λόγω καταχώριση αφορούσε εγγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών κατάσχεση ενός διαμερίσματος και στο εκδοθέν πρόγραμμα πλειστηριασμού με ημερομηνία την….. Ο προσφεύγων προσέφυγε στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση της σχετικής απόφασης του ΙΚΑ. Με την με αρ …. απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και ο πλειστηριασμός, ενώ με την…. απόφαση του Διοικητικού Εφετείου ακυρώθηκαν και οι επιβληθείσες πράξεις επιβολής προστίμων. Κατά της ανωτέρω, το ΙΚΑ δεν άσκησε αίτηση αναίρεσης, ο δε προσφεύγων ενημέρωσε άτυπα την εταιρεία για την εν λόγω απόφαση. Στις…..το ΙΚΑ ζήτησε την άρση της εν λόγω κατάσχεσης στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Ο εκπρόσωπος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ισχυρίστηκε ότι συνέλεξε το δεδομένο της άρσης από το υποθηκοφυλακείο Αθηνών στις…. και προέβη άμεσα στη διαγραφή του δεδομένου της κατάσχεσης. Η δε άρση έγινε με έγγραφο του ΙΚΑ στο οποίο δεν αναφερόταν κάποια απόφαση τελεσίδικη ούτε ποτέ της κοινοποιήθηκαν από τον προσφεύγοντα σχετικές αποφάσεις. Η μόνη όχληση πριν τη διαγραφή ήταν η επίδοση της αγωγής που άσκησε ο προσφεύγων στις ….. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη συλλογή του στοιχείου της άρσης έως τη διαγραφή που είναι λιγότερο των τριών μηνών πρέπει να θεωρηθεί εύλογο και ανεκτό, λαμβανομένου υπόψη του όγκου των σχετικών δεδομένων που συλλέγονται από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Η Αρχή

Μετά από εξέταση των προσφυγών, των συνημμένων σε αυτές εγγράφων, των υπομνημάτων που κατέθεσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της τράπεζας και της εταιρείας και της ακρόασης της υπόθεσης

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 γ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση. Εξάλλου και στην υπ΄αριθμ.24/2004 απόφαση της Αρχής σχετικά με τις προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ορίζεται ότι τα δυσμενή για το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης. Η υποχρέωση ενημέρωσης των δεδομένων βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα επιμέλειας για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πληροφορίες για τις οποίες ο υπεύθυνος δεν έχει ούτε οφείλει να γνωρίζει με πληροφόρηση από τις πηγές του (όπως εξοφλήσεις οικονομικών υποχρεώσεων από συναλλαγματικές ή επιταγές, ακυρώσεις κατασχέσεων ή πλειστηριασμών με δικαστικές αποφάσεις, εκτός από τις διαταγές πληρωμής οι οποίες αποτελούν πρωτογενή δεδομένα του αρχείου), η συνδρομή του υποκειμένου για την ακρίβεια και επικαιροποίηση των στοιχείων είναι αναγκαία (βλ. και απόφαση αρ.25/2004). Όπως προβλέπεται στον κανονισμό επεξεργασίας δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τα δεδομένα περί κατασχέσεων από επιταγή του Ν.Δ.1923 συλλέγονται από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. Σε περίπτωση που η κατάσχεση έχει αρθεί, πραγματοποιείται διαγραφή του σχετικού δεδομένου όταν συντρέχουν ειδικά απαριθμούμενοι λόγοι, όπως όταν πραγματοποιηθεί ο κατόπιν αυτής πλειστηριασμός, η κατάσχεση είναι συντηρητική, η κατάσχεση έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κλπ. Ειδικά για την περίπτωση που η κατάσχεση έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για τη διαγραφή του σχετικού δεδομένου, απαιτείται, πέραν της άρσης, να προσκομιστεί από το υποκείμενο τελεσίδικη δικαστική απόφαση που ακυρώνει τη κατάσχεση με τα αποδεικτικά τελεσιδικίας της. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συνέλεξε από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών το δεδομένο της άρσης της κατάσχεσης που αφορά τον προσφεύγοντα και προέβη σε συμπλήρωση του δεδομένου με την ένδειξη έχει αρθεί στις 19.12.2006 και στη συνέχεια στη διαγραφή αυτού στις 22.12.2006 λόγω παρέλευσης του χρόνου τήρησής του στο αρχείο. Ο λόγος άρσης της εν λόγω κατάσχεσης που θα οδηγούσε σε διαγραφή του σχετικού δεδομένου, ήτοι λόγω ακύρωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν δημοσιεύεται στις σχετικές εγγραφές στα υποθηκοφυλακεία. Επομένως απαιτούνταν πέραν της άρσης της κατάσχεσης στοιχείου που συλλέγεται από την εταιρεία και κοινοποίηση προς την εταιρεία από τον προσφεύγοντα της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ώστε να γίνει η αιτούμενη διαγραφή λόγω ακύρωσης της κατάσχεσης, αφού κάθε άρση δεν οδηγεί και σε άμεση διαγραφή. Δεδομένου ότι από το χρόνο συλλογής του στοιχείου της άρσης μέχρι το χρόνο διαγραφής του επίδικου δεδομένου, διάστημα που μπορεί να θεωρηθεί ανεκτό για τη συγκεκριμένη πηγή στοιχείων, δεν είχε κοινοποιηθεί στην εταιρεία η τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακύρωσης της κατάσχεσης, νομίμως τα τηρούσε η εταιρεία μέχρι τη διαγραφή τους, που έγινε τελικά λόγω παρέλευσης του χρόνου τήρησης της κατάσχεσης. Αλλά και για το προηγούμενο διάστημα πριν από την άρση της κατάσχεσης, δεν αρκούσε η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην εταιρεία προκειμένου να γίνει διαγραφή του δεδομένου, χωρίς να υπάρχει η πληροφορία περί άρσης στο υποθηκοφυλακείο, διαδικασίας που απαιτεί ενέργεια συναίνεση του δανειστή, και σε καμιά περίπτωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Δεν διαπιστώνεται εξάλλου ευθύνη της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ως προς τα μέτρα επιμέλειας που όφειλε να λάβει κατά το διάστημα αυτό και να επικαιροποιήσει τα δεδομένα συμπληρώνοντας την επίδικη εγγραφή με τη σχετική ένδειξη περί ακύρωσης, αφού ο προσφεύγων δεν άσκησε το δικαίωμα αντίρρησης ούτε ενημέρωσε την εταιρεία για τη δικαστική απόφαση, παρά μόνο μετά την άρση, με επίδοση σχετικής αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την προσφυγή.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών