Δικαίωμα πρόσβασης στην παροχή πληροφοριών σχετικά με εγγραφή στοιχείων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1/2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι υποχρεωμένη να δώσει ικανοποιητική απάντηση στον ενδιαφερόμενο, ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με εγγραφή στοιχείων στο αρχείο της.

Το γεγονός ότι γνώριζε ο ενδιαφερόμενος ότι δεν έχει κατάσχεση στο όνομά του, δεν αίρει το δικαίωμά του για πρόσβαση, ούτε την υποχρέωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να απαντήσει με πληρότητα και ορθότητα, χωρίς αοριστίες και υπεκφυγές.

Ακόμη και αν ακολουθήσει τηλεφωνική διαμαρτυρία του ενδιαφερομένου, ως άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την ανακρίβεια της καταχώρισης, η ικανοποίηση αυτού δεν αναιρεί την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης το οποίο είναι αυτοτελές και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι υποχρεωμένη να δώσει ικανοποιητική απάντηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1/2005

Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της Αρχής, την Πέμπτη 14/10/2004 ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν οι Δ. Γουργουράκης, Πρόεδρος, Α.Παπαχρίστου, Σ. Σαρηβαλάσης και Σ.Λύτρας, τακτικά μέλη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη Χ. Πολίτης, Α.Παπανεοφύτου και Γ. Πάντζιου, σε αναπλήρωση των τακτικών μελών Ν. Φραγκάκη, Ν.Παπαγεωργίου και Α. Πομπόρτση αντίστοιχα, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νομίμως, απουσίαζαν λόγω κωλύματος. Η Αρχή, ενόψει του ότι υπήρχε απαρτία, συνήλθε προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Καθήκοντα γραμματέα εξετέλεσε η Α. Κανακάκη, μετά από εντολή του Προέδρου. Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Κ. Λωσταράκου, νομική ελέγκτρια, ως εισηγήτρια.

Η Αρχή αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω

Ο προσφεύγων σε επικοινωνία του με την ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ για έκδοση πιστωτικής κάρτας πληροφορήθηκε ότι υπάρχει καταχώριση στο όνομά του στο διατραπεζικό σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από το υποθηκοφυλακείο Λαμίας το 1999 στην εγγραφή κατάσχεση … επιταγές …Στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ η οποία επαλήθευσε την πληροφορία και τον ενημέρωσε ότι θα επανελεγχθεί η σχετική καταχώριση. Την 16.4.2004 ο ανωτέρω κατέθεσε προσφυγή στην Αρχή ζητώντας να ερευνηθεί η νομιμότητα της σχετικής καταχώρισης. Στις 21.4.2004 η εταιρία τον πληροφόρησε ότι επρόκειτο για λανθασμένη εγγραφή η οποία και διαγράφηκε. Την 23.4.2004 ο προσφεύγων υπέβαλε στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» αίτηση με την οποία άσκησε το κατά άρθρο 12 του Ν. 3272/97 δικαίωμα πρόσβασης και ζητούσε να πληροφορηθεί πότε έγινε η σχετική εγγραφή, πώς έγινε αυτή (βάσει ποιού τίτλου), πότε έγινε η διαγραφή και ποια η αιτία της διαγραφής. Η εταιρία στην από 14.5.2004 επιστολή της δεν απάντησε στα ανωτέρω ερωτήματα και επανέλαβε ότι προέβη στη σχετική διαγραφή στις 21.4.2004. Σε έγγραφο δε της Αρχής με το οποίο ζητήθηκε να γνωστοποιηθεί στην Αρχή αν υπήρξαν ή υπάρχουν καταχωρίσεις στο όνομα του προσφεύγοντος στο αρχείο της εταιρίας, η εταιρία ενημέρωσε ότι, μετά από σχετικό έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο Λαμίας στις 21.4.2004, προέβη σε διαγραφή των στοιχείων που είχε καταχωρημένα στο αρχείο της και ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν πλέον καταχωρημένα δεδομένα σχετικά με τον προσφεύγοντα. Κατόπιν τούτου, ο προσφεύγων επανήλθε στην Αρχή με το από 25.5.2004 έγγραφό του διαμαρτυρόμενος για τη μη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η προσφυγή ασκείται νομίμως ενώπιον της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.4 του ν. 2472/97. Από την εξέταση της υπόθεσης και την ακρόαση του εκπροσώπου της εταιρίας προκύπτει ότι η εταιρία καταχώρισε στο αρχείο της μια εγγραφή κατάσχεσης στο όνομα του προσφεύγοντος η οποία στην πραγματικότητα αφορούσε δικαστική μεσεγγύηση. Μετά δε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο τελευταίος με την εταιρία, η εγγραφή ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε η ανακρίβειά της και διαγράφηκε από το αρχείο. Στην αίτηση που κατέθεσε ο προσφεύγων με την οποία ζητούσε να πληροφορηθεί για την λανθασμένη εγγραφή, η εταιρία του απάντησε ότι δεν εμφανίζεται τίποτα σήμερα …. και τον ενημερώνει ότι την……διέγραψε την ως άνω πληροφορία. Η εταιρία δεν απάντησε στο αίτημα του προσφεύγοντος διότι, όπως ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος της εταιρίας, θεώρησε ότι ο τελευταίος σκόπευε στην καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία, αφού γνώριζε ήδη για την ανακριβή εγγραφή. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική απάντηση στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του προσφεύγοντος το οποίο αφορούσε την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανακριβή- όπως εξάλλου παραδέχεται και η ίδια η εταιρία - εγγραφή των στοιχείων που τον αφορούσαν στο αρχείο της, κατά παράβαση του άρθρου 12 του ν.2472/97. Το γεγονός ότι γνώριζε ο προσφεύγων ότι δεν έχει κατάσχεση στο όνομά του δεν αίρει το δικαίωμά του για πρόσβαση, ούτε την υποχρέωση της εταιρίας να απαντήσει με πληρότητα και ορθότητα χωρίς αοριστίες και υπεκφυγές. Και αν ακόμη θεωρηθεί η τηλεφωνική διαμαρτυρία του προσφεύγοντος ως άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την ανακρίβεια της καταχώρισης, η ικανοποίηση αυτού δεν αναιρεί την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης το οποίο είναι αυτοτελές. Πολύ περισσότερο δε που στην περίπτωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ το υποκείμενο δεν ενημερώνεται για τυχόν ανακριβείς καταχωρίσεις, καθόσον δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 11 παρ.3 του ν.2472/97, δηλαδή δεν απαιτείται in concreto ενημέρωση του υποκειμένου πριν δοθεί μια πληροφορία σε τρίτους αποδέκτες. Ενόψει της βαρύτητας της πράξης που αποδείχθηκε και της προσβολής που επήλθε από αυτή στο υποκείμενο δηλ. στον καταγγέλλοντα, η Αρχή κρίνει ομόφωνα ότι πρέπει να επιβληθούν στον υπεύθυνο της επεξεργασίας οι προβλεπόμενες στο άρθρο 21 παρ.1 εδαφ.α και β του ν.2472/97 κυρώσεις που αναφέρονται στο διατακτικό, οι οποίες κρίνονται ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιβάλλει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ πρόστιμο … για παράβαση του άρθρου 12 του ν.2472/97. 2. Διατάσσει την εταιρία να ικανοποιήσει εντός δέκα (10) ημερών το δικαίωμα πρόσβασης του προσφεύγοντος.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών