Αποστολή διαφημιστικού εντύπου,  αναγόμενη στην συλλογή, επεξεργασία και συσχέτιση πληροφοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    1770/2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αποστολή διαφημιστικού εντύπου, εφόσον δεν συνδέεται με άλλες ενέργειες, αναγόμενες στη συλλογή, επεξεργασία και συσχέτιση πληροφοριών, δεν συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε παραβίαση της σφαίρας των ατομικών δικαιωμάτων του λήπτη του αποστελλομένου εντύπου. Δεν συνιστά προσβολή της σωματικής, ηθικής ή πνευματικής συγκροτήσεώς του  ατόμου και δεν δικαιολογείται επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    1770/2005

Απόσπασμα……Τέλος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 εδ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄, 3 § 1 και 5 § Ι του ν. 2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, α) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, β) δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο αυτού, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορά και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει του αριθμού ταυτότητος ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική, γ) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και έχει ως αντικείμενο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή και δ) αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το σύνολο των δεδομένων αυτών, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τηρούνται από το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 § 3 του ως άνω νόμου, καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που συνεστήθη με το άρθρο 15 του νόμου αυτού, ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προωθήσεως πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής. Τέλος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 §§ 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2000000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια. Εκ των παρατεθεισών διατάξεων, ερμηνευομένων α) εν συνδυασμώ προς το σκοπό του ν. 2472/1997, συνιστάμενο στη διασφάλιση του φιλελευθέρου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα της τεχνολογικής αναπτύξεως και στην προστασία του ατόμου από την πληροφορική και ψηφιακή τεχνολογία, η οποία παρέχει θεωρητικώς και πρακτικώς απεριόριστες δυνατότητες συσσωρεύσεως και συσχετισμού πληροφοριών για όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημοσίας ζωής του ανθρώπου, και επιτρέπει την παραγωγή, με βάση τις ιδιότητές του ως πολίτη, εργαζομένου, ασφαλισμένου, καταναλωτή κλπ, μιας ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητάς του, η οποία τον καθιστά διαφανή και κατά τούτο ελέγξιμο αν όχι και χειραγωγήσιμο και β) υπό το φως των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ως κανόνων της λογικής και της ανθρωπίνης εμπειρίας, συναγομένων επαγωγικώς εκ των επί μέρους εκδηλώσεων της ζωής, της επιστήμης και της τέχνης και χρησιμοποιουμένων προς εξειδίκευση της αορίστου νομικής εννοίας «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», προκύπτει ότι η απλή αποστολή διαφημιστικού εντύπου, εφόσον δεν συνδέεται με άλλες ενέργειες, αναγόμενες στη συλλογή, επεξεργασία και συσχέτιση πληροφοριών, αναφερομένων στις διάφορες εκφάνσεις της ιδιωτικής ή δημοσίας ζωής του ανθρώπου, αποτελούσα συνήθη πρακτική στη συναλλακτική, οικονομική και εμπορική ζωή των ελλήνων, δεν συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε παραβίαση της σφαίρας των ατομικών δικαιωμάτων του λήπτη του αποστελλομένου εντύπου, δηλαδή προσβολή της σωματικής, ηθικής ή πνευματικής συγκροτήσεώς του και μάλιστα παραγωγική ηθικής βλάβης, ώστε να δικαιολογείται, προς ηθική παρηγορία και ψυχική ανακούφιση, η επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως, κατ' άρθρο 932 ΑΚ. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών