Παραγραφή αξίωσης αμοιβής franchiser από σύμβαση δικαιόχρησης.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1337/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αξίωση της συμβατικά καθορισθείσας αμοιβής του franchiser από σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κατά του franchisee, σαν παραχώρηση εκ μέρους του πρώτου προς τον δεύτερο του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εμπορίας προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι οικονομικού ανταλλάγματος υπόκειται σε 20ετή παραγραφή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1337/2006

Απόσπασμα…….Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 250 περ. 1 ΑΚ, σε 5ετή παραγραφή υπάγονται και οι αξιώσεις των εμπόρων, των βιομηχάνων και των χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν. Από τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης καθίσταται σαφές ότι η περιγραφή των συγκεκριμένων απαιτήσεων, που κοινό παρονομαστή έχουν την αξίωση από καταβολή τιμήματος ή αμοιβής, αντίστοιχα, για την επαγγελματική δραστηριότητα των παραπάνω επαγγελματιών και την απόδοση των δαπανών τους στα πλαίσια εξάσκησής της, έχει σαφώς περιοριστικό χαρακτήρα, άλλου δε είδους και μορφής απαιτήσεις των παραπάνω επαγγελματιών υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ (πρβλ. ΟλΑΠ 824/1977, ΝοΒ 26/ 672, ΕφΑθ 5358/1979). Κανένα από τα στοιχεία των παραπάνω αξιώσεων δεν υπάρχει στην αξίωση της συμβατικά καθορισθείσας αμοιβής του franchiser («δότη») από σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κατά του franchisee («λήπτη»), έτσι όπως η παραπάνω σύμβαση καθορίζεται από το άρθρο 1 του 4087/1988 Κανονισμού της Επιτροπής ΕΚ σε συνδ. με τα άρθρα 361, 681, 741 ΑΚ, σαν παραχώρηση εκ μέρους του πρώτου προς τον δεύτερο του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εμπορίας προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (αποζημίωσης), καθώς το τελευταίο επ' ουδενί δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν «αμοιβή» ή «τίμημα» για υπηρεσίες ή εμπόρευμα που ο «δότης» παρέσχε στο «λήπτη». Υπόκειται λοιπόν η σχετική αξίωση στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών