Συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης από άλλο αναγγελθέντα δανειστή.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 609/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνέχιση της εκτέλεσης από άλλο αναγγελθέντα δανειστή επέχει θέση αυτοτελούς κατάσχεσης και δεν ενδιαφέρει πλέον η εγκυρότητα, ή μη του αρχικού τίτλου της πρώτης επισπεύδουσας και δεν καθηλώνεται η διαδικασία με την αναστολή αυτού του τίτλου, αλλά η νέα αναγγελία  αποτελεί αυτοτελή κατάσχεση και ανεξαρτητοποιείται από την παλιά και δεν επηρεάζεται από τα ελαττώματά της, όπως η αναστολή του τίτλου εκτέλεσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 609/2009

Όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που προσκομίζει η καθ' ης, η υπ' αριθμ. 3737/5-2-1998 αναγγελία της και η σχετική δήλωση υποκατάστασης της αρχικής επισπεύδουσας κατά τα άρθρα 972, 973 παρ. 2 ΚΠολΔ στηρίζεται στην υπ' αριθμ…..του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη σύμφωνα με την υπ' αριθμ…..απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, Έτσι, στηριζόμενη η εν λόγω αναγγελία της καθ' ης η στον ως άνω τίτλο (άρθρο 904 παρ. 2 περ. ε' ΚΠολΔ), επέχει θέση αυτοτελούς κατάσχεσης κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 972 παρ. 2 εδ. β' και 1006 παρ. 4 ΚΠολΔ. Δεδομένου δε ότι υφίστατο ήδη κατάσχεση των ακινήτων των και σε βάρος τους διαδικασία υπαρκτή κατά τα εξωτερικά της γνωρίσματα, δεν ενδιαφέρει πλέον η εγκυρότητα ή η του αρχικού τίτλου της πρώτης επισπεύδουσας…..και δεν καθηλώνεται η διαδικασία με την αναστολή αυτού του τίτλου, αλλά βάσει της αρχής της αυτοτέλειας, που προαναφέρθηκε, η νέα αναγγελία που αποτελεί αυτοτελή κατάσχεση ανεξαρτητοποιείται από την παλιά και δεν επηρεάζεται από τα αναφερόμενα ελαττώματά της και εν προκειμένω της αναστολής του τίτλου. Εξάλλου, πληρουμένης και της άλλης προϋπόθεσης που προαναφέρθηκε, της κοινοποίησης του αναγγελτηρίου και της κατασχετήριας έκθεσης στον οικείο υποθηκοφύλακα…….όπως αποδεικνύεται από την υπ' αριθμ.... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου……για την τήρηση της δημοσιότητας, η επικαλούμενη ανενέργεια του τίτλου της πρώτης επισπεύδουσας…..δεν δεσμεύει την νέα επισπεύδουσα καθ' ης η ……να προχωρήσει στην διαδικασία και συνακόλουθα η προσβαλλόμενη ως άνω έκθεση κατάσχεσης ακινήτων δεν πάσχει ακυρότητα. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών