Ταυτόχρονη πλειστηρίαση περισσοτέρων ακινήτων σε αναγκαστικό πλειστηριασμό.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   13690/2009   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρέχεται στον οφειλέτη το δικαίωμα προσδιορισμού της τάξης, δηλαδή της σειράς κατακύρωσης των κατασχεθέντων και συγχρόνως πλειστηριαζομένων περισσότερων ακινήτων, καθόσον με την χωριστή εκποίηση αυτών και κατ' ακολουθίαν τις περισσότερες προσφορές για καθένα απ' αυτά επιτυγχάνεται μεγαλύτερο πλειστηρίασμα από εκείνο της αθρόας εκποίησης και ενιαίας κατ' ακολουθίαν προσφοράς για όλα τα κατασχεθέντα.

Η ειδική διαδικασία ταυτόχρονης πλειστηρίασης περισσότερων ακινήτων, που κατασχέθηκαν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης πρέπει να προκύπτει από την έκθεση πλειστηριασμού, στην οποία αναγκαστικά πρέπει να περιγράφονται όλες οι ενέργειες του κήρυκα και του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

Δεν αρκεί στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ή πρόγραμμα πλειστηριασμού, μόνο η χωριστή περιγραφή καθενός από τα υπό πλειστηριασμό ακίνητα, η αναγραφή χωριστής τιμής πρώτης προσφοράς και η δήλωση του συντάκτη της ότι τ' ακίνητα «θα πλειστηριαστούν χωριστά», έστω και αν το περιεχόμενο αυτό καταχωρίζεται στην έκθεση πλειστηριασμού, αφού αυτό και μόνο δεν επιβεβαιώνει ότι πράγματι και έγινε χωριστή πλειστηρίαση των ακινήτων αυτών και χωριστή πλειοδοσία για καθένα απ' αυτά, από τον ή τους αναδειχθέντες υπερθεματιστές, ότι καθορίστηκε από τον οφειλέτη και σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού η σειρά κατακύρωσης των ακινήτων και ότι η κατακύρωση αυτών έγινε από τη σειρά που προσδιορίστηκε έτσι.

Στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης,  ή πρόγραμμα πλειστηριασμού, πρέπει επί πλέον να αναγράφεται για κάθε ακίνητο το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, για να είναι δυνατός ο έλεγχος από το αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση προσβολής του πλειστηριασμού.

Επιβάλλεται στην έκθεση κατάσχεσης και στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (ή προγράμματος), η περιγραφή, εκτίμηση και η τιμή πρώτης προσφοράς καθενός από τα κατασχεμένα και πλειστηριαζόμενα ακίνητα.

Η αδυναμία τήρησης χωριστής πλειστηρίασης και κατακύρωσης, θα απολήξει σε ακυρότητα του πλειστηριασμού με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   13690/2009   

Απόσπασμα…….Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1001, η ρύθμιση της οποίας αντιστοιχεί προς εκείνη του άρθρου 964 για τα κινητά και του άρθρου 978 της προϊσχύσασας πολιτικής δικονομίας και αποτελεί ειδικότερη εφαρμογή της εύνοιας προς τον οφειλέτη, επιδιώκεται η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επιτυχία κατά το δυνατό μεγαλύτερου πλειστηριάσματος, καθώς και η προστασία του οφειλέτη από την επαχθή γι' αυτόν εκποίηση ακινήτων του και πέραν εκείνης που είναι αναγκαία για την κάλυψη της απαίτησης του δανειστή που επισπεύδει την εκτέλεση και των άλλων αναγγελθέντων δανειστών καθώς και των εξόδων εκτέλεσης. Έτσι, με την άνω διάταξη, επιδιώκεται ο αποκλεισμός της ενιαίας κατακύρωσης ως προς όλα τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα έναντι ενιαίας προσφοράς, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του επιτευχθέντος, για κάθε ένα πλειστηριαζόμενο ακίνητο χωριστά, πλειστηριάσματος και να σταματά ο πλειστηριασμός, όταν επιτευχθεί για ορισμένο ή ορισμένα μόνο από τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα πλειστηρίασμα, με το οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στη διάταξη. Βάσει της ρύθμισης αυτής παρέχεται στον οφειλέτη, προς αποτροπή ζημίας στην περιουσία του μεγαλύτερης από όσο είναι αναγκαία για την ικανοποίηση εκείνου υπέρ του οποίου η εκτέλεση και των αναγγελθέντων δανειστών, το δικαίωμα προσδιορισμού της τάξης, δηλαδή της σειράς κατακύρωσης των κατασχεθέντων και συγχρόνως πλειστηριαζομένων περισσότερων ακινήτων, καθόσον με την χωριστή εκποίηση αυτών και κατ' ακολουθίαν τις περισσότερες προσφορές για καθένα απ' αυτά επιτυγχάνεται μεγαλύτερο πλειστηρίασμα από εκείνο της αθρόας εκποίησης και ενιαίας κατ' ακολουθίαν προσφοράς για όλα τα κατασχεθέντα. Η διάταξη της παρ 1 εδ. α', σε αντίθεση προς τα άρθρα 901 ΠολΔ, 62 του Προσχεδίου και 1093 του Σχεδίου, για τη σύνταξη του ΚΠολΔ, τα οποία προέβλεπαν «για την τάξη κατά την οποία πρόκειται να πλειστηριάζονται» τα κατασχεμένα πράγματα, αναφέρεται στην τάξη προσδιορισμού «της κατακύρωσης» μετά την αντικατάσταση «της πλειστηρίασης» με την «κατακύρωση» από την Αναθεωρητική Επιτροπή, «αφού εις τα συγχρόνως πλειστηριαζόμενα πράγματα δεν νοείται σειρά καθ' ην ταύτα πλειστηριάζονται, διότι η κατακύρωσις γίνεται μετά την πάροδον ολοκλήρου του χρονικού ορίου, καθ' ο διαρκεί ο πλειστηριασμός». Συνεπώς όταν υπάρχουν πολλά ακίνητα, όπως και οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή μέρη ορόφων της ίδιας οικοδομής (άρθρα 1, 14 ν 3741/ 1929, 1002 ΑΚ και 2 νδ 1024/ 71), που έχουν κατασχεθεί αναγκαστικώς με σύνταξη μιας έκθεσης κατάσχεσης, πρέπει πριν από την κατακύρωση, οποιουδήποτε από τα ακίνητα αυτά, να προσδιοριστεί η σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται. Δηλαδή καθιερώνεται με τη διάταξη αυτή ειδική διαδικασία ταυτόχρονης πλειστηρίασης περισσότερων ακινήτων, που κατασχέθηκαν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης, η τήρηση της οποίας, ως υποκείμενη στον έλεγχο του δικαστηρίου, πρέπει να προκύπτει από την έκθεση πλειστηριασμού στην οποία αναγκαστικά πρέπει να περιγράφονται όλες οι ενέργειες του κήρυκα και του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του άνω σκοπού της διάταξης, χωρίς ν' αρκεί μόνο η στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (ή πρόγραμμα πλειστηριασμού) χωριστή περιγραφή καθενός από τα υπό πλειστηριασμό ακίνητα, αναγραφή χωριστής τιμής πρώτης προσφοράς και η δήλωση του συντάκτη της ότι τ' ακίνητα «θα πλειστηριαστούν χωριστά», έστω και αν το περιεχόμενο αυτό καταχωρίζεται στην έκθεση πλειστηριασμού, αφού αυτό και μόνο δεν επιβεβαιώνει ότι πράγματι και έγινε χωριστή πλειστηρίαση των ακινήτων αυτών και χωριστή πλειοδοσία για καθένα απ' αυτά, από τον ή τους αναδειχθέντες υπερθεματιστές, ότι καθορίστηκε από τον οφειλέτη και σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού η σειρά κατακύρωσης των ακινήτων και ότι η κατακύρωση αυτών έγινε από τη σειρά που προσδιορίστηκε έτσι. Προσθέτως πρέπει ν' αναγράφεται το για κάθε ακίνητο πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, για να είναι δυνατός ο έλεγχος από το αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση προσβολής του πλειστηριασμού, της τήρησης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού της διάταξης του άρθρου 1001 παρ 2 εδ. γ'. Ενόψει των ανωτέρω, η απρόσκοπτη εφαρμογή της άνω διάταξης επιβάλλει την. στην έκθεση κατάσχεσης και στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (ή προγράμματος), περιγραφή, εκτίμηση και τιμή πρώτης προσφοράς καθενός από τα κατασχεμένα και πλειστηριαζόμενα ακίνητα ή, αν δεν υπάρχει, με τη διόρθωση της τελευταίας, αλλιώς η αδυναμία τήρησης της, κατά την άνω διάταξη, χωριστής πλειστηρίασης και κατακύρωσης, θα απολήξει σε ακυρότητα του πλειστηριασμού με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης (Β. Βαθρακοκοίλη,  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 1001, αρ. 6, σελ. 307-308). Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον της και ισχυριζόμενη ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ ης δυνάμει της υπαριθ. 3350/ 2008 κατασχετήριας έκθεσης και της υπ αριθ. 3525/ 12-3-2009 Γ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Β. Σ., μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της, από 5-5-2009, ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που άσκησε νομοτύπως κατά της επισπευδόμενης εκτέλεσης, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση. Η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. του ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 934, 938 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών