Διαδικασία εκδίκασης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8572/2008  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατ΄ αρχήν εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, κατ΄ εξαίρεση δε, αν η διαφορά από την απαίτηση, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής δικάζεται με κάποια από τις ειδικές διαδικασίες, τότε μόνον η εκδίκαση της ανακοπής θα γίνει κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας.

Εάν η διαφορά από την απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, τότε η εκδίκαση της ανακοπής γίνεται υποχρεωτικώς κατ΄ αυτήν, όπως είναι η απαίτηση τιμήματος από σύμβαση πώλησης, απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό, ή από σύμβαση εγγύησης, ή από δάνειο, ή απαίτηση εργολαβικής αμοιβής, ομόλογο, αφηρημένη αναγνώριση χρέους, ή από άκυρη συναλλαγματική κλπ

Εάν η υπόθεση δεν υπάγεται στην διαδικασία στην οποίαν εισήχθη, το Δικαστήριο αποφαίνεται περί τούτου αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεση κατά την διαδικασία κατά την οποίαν δικάζεται, χωρίς να απαιτείται παραπομπή της υπόθεσης στην προσήκουσα διαδικασία, εκτός εάν η τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας συνοδεύεται και από αντίστοιχη υπαγωγή της διαφοράς σε άλλο Δικαστήριο, ή την εφαρμογή διαφορετικών δικονομικών κανόνων, όπως η τήρηση προδικασίας που απαιτεί η διαδικασία κατά την οποίαν πρέπει να εκδικασθεί η υπόθεση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8572/2008 

Απόσπασμα…….Κατά το άρθρο 623 του ΚΠολΔ διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 του Κ.Πολ.Δ, όχι μόνον επί πιστωτικών τίτλων αλλά με τους περιορισμούς του άρθρου 624 Κ.Πολ.Δ, σε κάθε χρηματική απαίτηση, ανεξαρτήτως της αιτίας αυτής, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά δε το άρθρο 632 παρ. 1, 3 του Κ.Πολ.Δ., ο καθ΄ ου η διαταγή πληρωμής οφειλέτης έχει το δικαίωμα, μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο Δικαστήριο το οποίο είναι καθ΄ ύλην αρμόδιο, αν δε η διαφορά από την απαίτηση, για την οποίαν έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, δικάζεται σύμφωνα με ειδική διαδικασία, η ανακοπή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας. Από την τελευταία των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατ΄ αρχήν εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, κατ΄ εξαίρεση δε, αν η διαφορά από την απαίτηση, για την οποίαν εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής δικάζεται με κάποια από τις ειδικές διαδικασίες, τότε μόνον η εκδίκαση της ανακοπής θα γίνει κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας (ΑΠ 500/1997 ΕλλΔνη 39(1998).97, ΕφΑθ 2800/1998 ΕλλΔνη 40(1999).378, Εφ.Πειρ.285/1998 ΕλλΔνη39(1998).894, Εφ.Πειρ. 371/1994 ΕλλΔνη36(1995).1304, ΕφΑθ 724/1991 Δ22.838,). Εάν η διαφορά από την απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, τότε η εκδίκαση της ανακοπής γίνεται υποχρεωτικώς κατ΄ αυτήν (ΑΠ 513/1978 ΝοΒ 27.379, Εφ.Αθ. 7984/90 ό.π.), όπως είναι η απαίτηση τιμήματος από σύμβαση πωλήσεως, απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό ή από σύμβαση εγγύησης, ή από δάνειο, ή απαίτηση εργολαβικής αμοιβής, ομόλογο, αφηρημένη αναγνώριση χρέους, ή από άκυρη συναλλαγματική κλπ. Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 591§2 του Κ.Πολ.Δ., εάν η υπόθεση δεν υπάγεται στην διαδικασία στην οποίαν εισήχθη, το Δικαστήριο αποφαίνεται περί τούτου αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υποθέσεως κατά την διαδικασία κατά την οποίαν δικάζεται αυτή χωρίς να απαιτείται παραπομπή της υποθέσεως στην προσήκουσα διαδικασία, εκτός εάν η τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας συνοδεύεται και από αντίστοιχη υπαγωγή της διαφοράς σε άλλο Δικαστήριο ή την εφαρμογή διαφορετικών δικονομικών κανόνων, όπως η τήρηση προδικασίας που απαιτεί η διαδικασία κατά την οποίαν πρέπει να εκδικασθεί η υπόθεση (ΑΠ 1363/1974 Δ 6.612). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 111 του ΚΠολΔ, καμία κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση για δικαστική προστασία δεν μπορεί να εισαχθεί στο Δικαστήριο, χωρίς να τηρηθεί προδικασία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Το Δικαστήριο ερευνά το περιεχόμενο της προδικασίας και της διαδικασίας στο ακροατήριο, για να κρίνει αν η διαδικασία στην οποία έχει εισαχθεί καλύπτει τις προϋποθέσεις της διαδικασίας, που πρέπει να εφαρμοσθεί, οπότε σε καταφατική περίπτωση προβαίνει σε εφαρμογή της και εκδικάζει την υπόθεση με την προσήκουσα διαδικασία κατά την αυτή δικάσιμο. Αλλιώς διατάζει την εκδίκαση κατά την οριζόμενη διαδικασία και απέχει της περαιτέρω έρευνας της υπόθεσης μέχρι να γίνουν από τους διαδίκους όσα απαιτεί η προσήκουσα διαδικασία (ΑΠ 1227/1983 ΕλλΔνη 25(1984).362, ΑΠ 1363/1974 Δ6.612, Εφ.Πειρ.996/1994 ΕλλΔνη37(1996).386, ΕΑ1229/1983 ΝοΒ31.838). Στην προκειμένη περίπτωση, η κρινομένη ανακοπή κατά της με αριθμ. 15494/2007 διαταγής πληρωμής, η οποία εκδόθηκε από τον Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, έπειτα από αίτηση του καθ΄ου η ανακοπή βάσει του από 14-03-2007 ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης χρέους μεταξύ αυτού και του ανακόπτοντος αλλά και του από 26-03-2007 τροποποιητικού του αρχικού συνταγέντος μεταξύ του πληρεξουσίου δικηγόρου του καθ΄ου η ανακοπή και του ανακόπτοντος , δυνάμει των οποίων αναγνωρίσθηκε από τον ανακόπτοντα έναντι του καθ΄ ου η ανακοπή οφειλή ποσού 13.000 ευρώ ανεξάρτητα από την αιτία κατ΄ άρθρο 873 ΑΚ την οποία υποχρεωνόταν να επιστρέψει στον καθ΄ου η ανακοπή μέχρι την 26-03-2007 και μετέπειτα κατόπιν παρατάσεως την 3-04-2007, επιπλέον ο ανακόπτων αναγνώρισε ότι θα οφείλει το ποσό των 26.000 ευρω ως ποινική ρήτρα για την περίπτωση της μη έγκυρης ή της μη προσήκουσας καταβολής του ποσού των 13.000 ευρώ, περαιτέρω, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 15494/2007 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης υποχρεώθηκε ο ανακόπτων να καταβάλει στον καθ'ου η ανακοπή το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρω, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, ( η κρινόμενη ανακοπή) αρμοδίως καθ'ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 14 παρ.2, 625 και 636 του ΚΠολΔ, βλ. Εφ.Δωδ.18/1998 Αρμ.52.1389) πλην όμως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία των άρθρων 635 επ. του ΚΠολΔ, κατά την οποία έχει εισαχθεί για να εκδικασθεί, αλλά στην τακτική διαδικασία, καθώς πρόκειται για απαίτηση του καθ΄ ου η ανακοπή από την σύμβαση αναγνώρισης χρέους που συνήφθη μεταξύ αυτου και του ανακόπτοντος . Μέχρι του σημείου της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενόψει της μη εγγραφής της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, υπάρχουν ουσιώδεις αποκλίσεις της διαδικασίας που τηρήθηκε (ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους, κατά την οποία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 642 του ΚΠολΔ, δεν εγγράφεται η υπόθεση στο πινάκιο), από τη διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί (τακτική διαδικασία, κατά την οποία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 226 παρ.3 και 4 του ΚΠολΔ, η συζήτηση της υπόθεσης χωρίς την εγγραφή της στο πινάκιο είναι απαράδεκτη και αν τυχόν γίνει χωρίς αυτήν επέρχεται ακυρότητα από την έλλειψη αυτή στοιχείου της προδικασίας, η οποία ερευνάται αυτεπαγγέλτως, καθόσον η επιταγή της εγγραφής στο πινάκιο της υπόθεσης αφορά τη δημόσια τάξη, και μάλιστα ανεξάρτητα από τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης, βλ. Εφ.Πειρ.174/1998 ΕλλΔνη 40(1999).424, ΕφΑθ3869/1996 αδημ., ΕφΑθ 10754/1990 αδημ.). Συνεπώς, πρέπει, λόγω της φύσεως της απαιτήσεως με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής, να διαταχθεί η εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών