Οι κατά του ΟΛΠ αγωγές για ζημία  ή απώλεια μεταφερομένων εμπορευμάτων.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  950/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΟΛΠ απολαμβάνει όλων των προνομίων, απαλλαγών και ατελειών, των οποίων απολαμβάνει το Δημόσιο σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχέσεις και συναλλαγές του.

Κατά του ΟΛΠ οι αγωγές για ζημίες ή απώλειες μεταφερομένων εμπορευμάτων είναι απαράδεκτες εφόσον κοινοποιηθούν σε αυτή μετά την πάροδο τριμήνου, από τότε που ο ενδιαφερόμενος παρέλαβε το εμπόρευμα,  ή έλαβε οπωσδήποτε γνώση ότι υπάρχει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια.

Η αποσβεστική αυτή προθεσμία δεν αναστέλλεται από τις ειδικές ή γενικές  διατάξεις περί αναστολής.

Εντός της αυτής αποσβεστικής προθεσμίας πρέπει να ασκηθεί και η αγωγή του υποκατασταθέντος ασφαλιστή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  950/2006

Απόσπασμα……Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2688/1999 ορίζεται ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» που ιδρύθηκε με το ν. 4748/1930 και αναμορφώθηκε με τον α.ν. 1559/1950, που κυρώθηκε με το ν. 1630/1951, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ ΑΕ» και ότι η ΟΛΠ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον κ.ν.2190/1920 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 2414/1996, καθώς και του α.ν. 1559/1950 , όπως κάθε φορά ισχύουν. Επίσης, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του ίδιου ν. 2688/1999, οι διατάξεις του α.ν. 1559/1950 εφαρμόζονται αναλόγως στην εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ, εκτός εκείνων που αναφέρονται σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν την ΟΛΠ ΑΕ, κατά δε τη διάταξη του αυτού άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α΄ του ίδιου ν. 2688/1999, οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1559/1950 εφαρμόζονται στην εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ , η οποία υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Επομένως, η εταιρεία αυτή (ΟΛΠ ΑΕ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω α.ν.1559/1950 απολαύει όλων των προνομίων, απαλλαγών και ατελειών , των οποίων απολαύει το Δημόσιο σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχέσεις και συναλλαγές του, εφαρμοζομένων εν γένει όλων των σχετικών διατάξεων εξαιρετικού δικαίου που ισχύουν εκάστοτε για το Δημόσιο, σύμφωνα δε με την παρ. 2 περ. ε΄ του αυτού άρθρου 3 του ίδιου α.ν. 1559/1950 οι κατά της εταιρείας αυτής αγωγές για ζημίες ή απώλειες εμπορευμάτων είναι απαράδεκτες εφόσον κοινοποιηθούν σ' αυτή μετά την πάροδο τριμήνου αφ' ης ο ενδιαφερόμενος παρέλαβε το εμπόρευμα ή αφ' ης έλαβε οπωσδήποτε γνώση ότι υπάρχει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, η δε προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται υπό του δικαιοστασίου ή άλλων ειδικών ή γενικών διατάξεων. Όπως προκύπτει από την αδιάστικτη διατύπωση της τελευταίας αυτής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 περ. ε΄ του α.ν. 1559/1950 και τη σκοπούμενη από το νομοθέτη ταχεία εκκαθάριση των διαφορών μετά της ΟΛΠ ΑΕ από ζημίες ή απώλειες εμπορευμάτων, η θεσπιζόμενη με τη διάταξη αυτή τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία καταλαμβάνει κάθε αγωγή αποζημίωσης από ζημίες ή απώλειες εμπορευμάτων, επομένως και την πηγάζουσα από συμπεριφορά προστηθέντων από την ΟΛΠ ΑΕ, συγκεντρώνουσα τους όρους της αδικοπραξίας (βλ. σχετ. ΑΠ 634/1993 για τον ΟΛΠ).

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών