Καταστροφή φορτίου φορτηγού από πυρκαγιά που μεταδόθηκε εξ αιτίας του πλοίου.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  286/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε περίπτωση καταστροφής φορτίου φορτηγού από πυρκαγιά που μεταδόθηκε εξ αιτίας του πλοίου και δεν οφείλεται σε πράξη, ή παράλειψη του οδικού μεταφορέα, δεν είναι εφαρμοστέα η CMR, αλλά οι διατάξεις του δικαίου που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  286/2004

Απόσπασμα…….Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1α της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης της 19.5.1956 που αφορά στη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και κυρώθηκε με το ν. 559/1977 «όταν το περιέχον τα πράγματα όχημα μεταφερθεί για μέρος του ταξιδιού από τη θάλασσα, σιδηροδρομικώς, από εσωτερικά ύδατα ή αεροπορικώς, χωρίς να εκφορτωθούν τα πράγματα (με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 14), τότε εφαρμόζεται η C.M.R. για ολόκληρη τη μεταφορά». Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται κατ' άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 559/1977 (C.M.R.) υποχρεωτικά σε κάθε μεταφορά πραγμάτων που γίνεται με αυτοκίνητα και ο τόπος παραλαβής τους βρίσκεται σε χώρα διαφορετική από εκείνη που βρίσκεται ο τόπος παράδοσης αφορά δε κυρίως στις διεθνείς οδικές μεταφορές για τμήμα των οποίων το φορτηγό αυτοκίνητο μεταφέρεται με πορθμείο. Το είδος της μεταφοράς αυτής δεν θεωρείται κατά τη C.M.R. συνδυασμένη (ή μικτή) μεταφορά, αφού αντικείμενο της μεταφοράς δεν είναι τα μεταφερόμενα πράγματα, αλλά το αυτοκίνητο με το φορτίο του. Γι' αυτό και η διάταξη έχει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της τη μη εκφόρτωση των πραγμάτων από το αυτοκίνητο και τοποθέτηση τους στο άλλο μεταφορικό μέσο (Ι. Ρόκα, Αστική ευθύνη στην οδική μεταφορά πραγμάτων, έκδ. 1984, σελ. 104-106, Εφ. Πειρ. 1256/1988, Πειρ. Ν. 10, 476. Τον κανόνα του παραπάνω άρθρου 2 της C.M.R., της εφαρμογής δηλαδή, και για το τμήμα της μεταφοράς του αυτοκινήτου με το φορτίο του από τη θάλασσα, κάμπτει η ίδια διάταξη μόνο αν η τυχόν ζημία ή απώλεια ή καθυστέρηση των μεταφερομένων πραγμάτων : α) δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του οδικού μεταφορέα, αλλά β) οφείλεται σε γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του αυτοκινήτου με το άλλο μεταφορικό μέσο και γ) εξαιτίας αυτού (του άλλου μεταφορικού μέσου). Αν υπάρξουν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο οδικός μεταφορέας θα ευθύνεται, όπως θα ευθυνόταν ο μεταφορέας του άλλου μεταφορικού μέσου, αν υπήρχε μια σύμβαση μεταφοράς αυτού του άλλου μεταφορέα και του αποστολέα, σύμφωνα με τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση μεταφοράς του μεταφορέα του άλλου μεταφορικού μέσου. Επομένως, σε περίπτωση καταστροφής φορτίου από πυρκαϊά που μεταδόθηκε εξαιτίας του πλοίου και δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του οδικού μεταφορέα, δεν είναι εφαρμοστέα η C.M.R. και η διάταξη του άρθρου 17 αυτής, αλλά την περίπτωση αυτή, οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές και κατά πλάσμα δικαίου θεωρεί ο νόμος ότι ο οδικός μεταφορέας έχει τη θέση (από άποψη αστικής ευθύνης) του μεταφορέα του άλλου μεταφορικού μέσου και εν προκειμένω του θαλάσσιου μεταφορέα (Ι. Ρόκα, ό.ά., σελ. 108-111, Εφ. Πειρ. 176/1990, Ελλ. Δνη 33, 406).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών