Σιδηροδρομική φόρτωση εμπορεύματος από αποστολέα, ή εκφόρτωση από παραλήπτη χωρίς ανάμειξη του σιδηροδρόμου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1346/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για να απαλλαχθεί ο σιδηρόδρομος από την ευθύνη για απώλεια ή βλάβη του εμπορεύματος, όταν η φόρτωση του εμπορεύματος έγινε από τον αποστολέα, ή η εκφόρτωση από τον παραλήπτη, χωρίς ανάμειξη του σιδηροδρόμου, πρέπει για γίνει επίκληση και απόδειξη από τον σιδηρόδρομο, πέραν του γεγονότος της φόρτωσης από τον αποστολέα, ή εκφόρτωσης από τον παραλήπτη, και κάποιας άλλης ενέργειας που έλαβε χώρα, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει η απώλεια, ή, η βλάβη των εμπορευμάτων.

Ο δικαιούχος της μεταφοράς έχει το δικαίωμα να πλήξει την βάση του τεκμηρίου, αποδεικνύοντας ότι η ζημία δεν προήλθε από τον κίνδυνο αυτό.

Επομένως ο σιδηρόδρομος ευθύνεται σε αποζημίωση για απώλεια ή βλάβη των εμπορευμάτων ακόμη και όταν η φόρτωση των εμπορευμάτων γίνει από την πωλήτρια εταιρία, αν κατά την άφιξή των και κατά την εκφόρτωσή των και πριν από την παραλαβή των από τον παραλήπτη, διαπιστωθεί ότι στα βαγόνια ορισμένες από τις σφραγίδες του εργοστασίου της πωλήτριας εταιρίας είχαν παραβιασθεί και αντικατασταθεί από άλλες των ενδιαμέσων χώρων διέλευσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1346/2007

Απόσπασμα…….  Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του Β' Παραρτήματος της από 9.5.1990 Συμβάσεως της Βέρνης που προαναφέρθηκαν, η ευθύνη του σιδηροδρόμου που θεσπίζεται στο άρθρο 36 παρ. 1 για ολική ή μερική απώλεια του εμπορεύματος ή βλάβη αυτού ισχύει και στην περίπτωση που η φόρτωση αυτού γίνεται από τον αποστολέα. Εξάλλου, κατά τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 3 και 37 παρ. 2 του Β' Παραρτήματος ο σιδηρόδρομος απαλλάσσεται από την ευθύνη για ολική ή μερική απώλεια ή τη βλάβη του εμπορεύματος που αυτό παθαίνει "κατά το χρονικό διάστημα από την παραλαβή προς μεταφορά μέχρι την παράδοση" όταν αυτή προκύπτει από ειδικό κίνδυνο, που υπάρχει σε ένα ή περισσότερα απαριθμούμενα στη σύμβαση περιοριστικώς περιστατικά, μεταξύ των οποίων είναι και η φόρτωση του εμπορεύματος από τον αποστολέα ή η εκφόρτωση από τον παραλήπτη χωρίς ανάμειξη του σιδηροδρόμου (άρθρο 36 παρ. 3). Στην περίπτωση αυτή ο σιδηρόδρομος αρκεί απλώς να αποδείξει προς απαλλαγή του ότι, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών, η απώλεια μπορούσε να προκύψει από τον ανωτέρω ειδικό κίνδυνο, οπότε υπάρχει μαχητό τεκμήριο ότι προήλθε από αυτόν. Απαιτείται δηλαδή η επίκληση και απόδειξη από τον ενιστάμενο σιδηρόδρομο, πέραν του γεγονότος της φορτώσεως από τον αποστολέα ή εκφορτώσεως από τον παραλήπτη και κάποιας άλλης ενέργειας που τότε έλαβε χώρα από την οποία θα μπορούσε να προκύψει η απώλεια ή η βλάβη των εμπορευμάτων. Ο δικαιούχος όμως της μεταφοράς έχει το δικαίωμα να πλήξει τη βάση του τεκμηρίου αποδεικνύοντας ότι η ζημία δεν προήλθε από τον κίνδυνο αυτό (άρθρο 37 παρ. 2). Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφασή του, με σαφείς, επαρκείς και χωρίς να αντιφάσκουν μεταξύ τους αιτιολογίες δέχθηκε ότι η φόρτωση των άνω εμπορευμάτων έγινε από την άνω πωλήτρια εταιρία στα εργοστάσια παραγωγής αυτών στις ανωτέρω πόλεις της Γερμανίας, ότι τα εμπορεύματα αυτά με τα προαναφερθέντα βαγόνια, μέσω Αυστρίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, χωρίς να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς οποιαδήποτε μεταφόρτωση, μεταφέρθηκαν μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από όπου τα παρέλαβε ο ήδη αναιρεσείων, ως σιδηρόδρομος προορισμού. Ότι κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στην Αθήνα, κατά τις αναφερόμενες στην προσβαλλόμενη απόφαση ημερομηνίες και κατά την εκφόρτωσή τους από την παραλήπτρια και πριν από την παραλαβή τους, διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα βαγόνια ορισμένες από τις σφραγίδες των εργοστασίων της πωλήτριας εταιρίας είχαν παραβιασθεί και αντικατασταθεί από άλλες των ενδιαμέσων χώρων διελεύσεως, καθώς και του εναγομένου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα συνταχθέντα πρωτόκολλα. Ότι σε κάθε βαγόνι υπήρχε έλλειμμα στο αριθμό των χαρτοκιβωτίων σε σχέση με εκείνα που είχαν φορτωθεί. Ότι συνολικά έλειπαν 980 χαρτοκιβώτια συνολικής αξίας, ανταποκρινομένης στην συνήθη τιμή εμπορευμάτων της αυτής φύσεως και ποιότητος στον τόπο και χρόνο αποστολής, 33.090,07 ευρώ και ότι η απώλεια των εμπορευμάτων αυτών οφείλεται σε κλοπή τους από άγνωστους δράστες κατά το χρονικό διάστημα από την παραλαβή τους προς μεταφορά και μέχρι την παράδοσή τους. Επίσης δέχθηκε το Εφετείο, όπως από την προσβαλλόμενη προκύπτει, ότι, παρά την φόρτωση των εμπορευμάτων από την άνω αποστολέα, ο αναιρεσείων, ευθύνεται για την απώλεια του άνω μέρους αυτών (εμπορευμάτων), που οφείλεται σε κλοπή τους από άγνωστους δράστες κατά την σιδηροδρομική μεταφορά, ως υπόχρεος από την συγκεκριμένη σύμβαση μεταφοράς σιδηρόδρομος του τόπου προορισμού αυτών. Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο δεν παρεβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, με ανεπαρκείς αιτιολογίες τις ορθά εφαρμοσθείσες από αυτό διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 3 και 37 παρ. 2 του πιο πάνω Παραρτήματος της Σύμβασης και ο τρίτος και έκτος (κατά ένα μέρος του) λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμοι και απορριπτέα. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών