Επίδοση δικογράφων στον αντιπρόσωπο  αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρίας.

Από την διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 ν.762/1978 "περί αστικής ευθύνης του ως αντιπροσώπου του εργοδότη συνάπτοντος εν Ελλάδι σύμβασιν εργασίας μετά ναυτικού", σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 143 αριθμός 3 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι, εκείνος, που ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρίας συνήψε στην Ελλάδα σύμβαση παροχής εργασίας σε πλοίο πλοιοκτησίας αλλοδαπής εταιρίας, είναι εκ του νόμου και αντίκλητος της εταιρίας αυτής για όλες τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την σχέση εργασίας, ή εξ αφορμής αυτής.

Τέτοια υποχρέωση είναι και η υποχρέωση του εργοδότη προς αποζημίωση του παθόντος ναυτικού, ή των μελών της οικογενείας του σε περίπτωση θανάτου του,  συνεπεία ναυτεργατικού ατυχήματος.

Επομένως, νομίμως γίνεται προς αυτόν, ως εκ του νόμου αντίκλητο της αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρίας, όλες οι επιδόσεις των σχετικών δικογράφων (ΑΠ 1090/2010).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών