Προσβολή πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο από μητέρα.

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    200/1988

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όταν η μητέρα ζητά την προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, η αγωγή απευθύνεται υποχρεωτικά κατά του τέκνου.

Όταν το τέκνο είναι ανήλικο η αγωγή στρέφεται κατά του ειδικού επιτρόπου και του φερομένου κατά νόμο ως πατέρα του. Διάδικος όμως, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης, είναι το εκπροσωπούμενο τέκνο και όχι ο ειδικός επίτροπος.

Ο ειδικός επίτροπος είναι δοτός, διορίζεται για αυτό τον σκοπό, πάντοτε από το Δικαστήριο, με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ή του Εισαγγελέα. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις διορίζεται προσωρινός Επίτροπος από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου.

Ο ειδικός επίτροπος έχει περιορισμένη αρμοδιότητα, η οποία προσδιορίζεται ακριβώς από τη δικαστική απόφαση, ή την διάταξη του Εισαγγελέα που τον διόρισε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    200/1988

Απόσπασμα…… Σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρ. 619 § 1α ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1329/83, η αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου, γεννημένου σε γάμο, όταν ασκείται από τη μητέρα του τέκνου, απευθύνεται υποχρεωτικά κατά του τέκνου και στην περίπτωση ανηλικότητας του τέκνου κατά του ειδικού επιτρόπου και του φερομένου κατά νόμο ως πατέρα του.Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 1605 και 1603 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ειδικός επίτροπος είναι δοτός, δηλαδή διορίζεται πάντοτε από το Δικαστήριο με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις διορίζεται προσωρινός Επίτροπος από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου. Ο ειδικός επίτροπος έχει περιορισμένη αρμοδιότητα, η οποία προσδιορίζεται ακριβώς από τη δικαστική απόφαση ή την διάταξη του Εισαγγελέα που τον διόρισε. Αυτό ισχύουν και όταν το ανήλικο τέκνο τελεί υπό γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του συγκρούονται με τα συμφέροντα των γονέων του, που την ασκούν, οπότε διορίζεται κατ' άρθρ. 1517 ΑΚ ειδικός επίτροπος και παύει η εξουσία τους για την συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό προκύπτει και από το κείμενο του άρθρ. 619 § 1 ΚΠολΔ όπου ο νομοθέτης και μετά την καθιέρωση της γονικής μέριμνας (άρθρ. 17 ν. 1329/83), επιφέροντας λεκτικές τροποποιήσεις στο άρθρο αυτό για να προσαρμοσθεί η διατύπωσή του στην ορολογία του ΑΚ ( προσβολή πατρότητος, αντι του άρου αποκήρυξη, βλ. Εισηγητική έκθεση κεφ. ΙΕ ν. 1329/83)πρόσθεσε και τον όρο "ειδικός επίτροπος". Συνεπώς στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου, εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο, εκπροσωπείται στη δίκη με αντικείμενο την προσβολή πατρότητας από ειδικό επίτροπο, διάδικος δε, όπως σε κάθε περίπτωση εκπροσωπήσεως είναι το εκπροσωπούμενο τέκνο και όχι ο ειδικός επίτροπος. Αλλωστε κατά το άρθρο 67 § β 1 ΚΠολΔ αν συντρέχουν ελλείψεως ως προς την ικανότητα των διαδίκων να παρίστανται στο Δικαστήριο ιδίω ονόματι, ως προς τη νόμιμη εκπροσώπησή τους και ως προς την άδεια, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δίκης ή την εξουσιοδότηση, οι οποίες είναι δυνατόν να συμπληρωθούν, το Δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και τάσσει προθεσμία για την συμπλήρωσή τους. Οι διαδικαστικές αυτές προϋποθέσεις εξετάζονται από το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης (άρθρο 73 ΚΠολΔ). Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ενάγουσα ζητά να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο ότι ο πρώτος εναγόμενος πρώην σύζυγός της, δεν είναι πατέρας των ανηλίκων τέκνων της δευτέρου τρίτου,τετάρτου και πέμπτης των εναγομένων τα οποία γέννησε αυτή στις……..αντίστοιχα, διότι κατά τον κρίσιμο χρόνο της σύλληψής τους δεν συζούσε μ' αυτόν ούτε είχε έλθει μαζί του σε καμμία σαρκική συνάφεια. Τα παραπάνω τέκνα είναι ανήλικα και συνεπώς δεν έχουν την ικανότητα να παρίστανται στο Δικαστήριο τα ίδια (ΚΠολΔ 63) αλλά με το νόμιμο αντιπρόσωπό τους (ΚΠολΔ 64 § 1) που ορίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο. Σύμφωνα με όσα προαναφέρονται νόμιμος αντιπρόσωπος στη προκειμένη περίπτωση είναι ο ειδικός επίτροπος κι όχι η μητέρα του ανηλίκου αν δεν είχε διορισθεί σαν επίτροπος. Στην προκειμένη περίπτωση η με αριθμό ..διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με την οποία διορίσθηκε η….. κάτοικος ….. προσωρινή ειδική επίτροπος των παραπάνω ανηλίκων, ισχύος ενός έτους δηλαδή μέχρι……. απώλεσε την ισχύ της. Υπάρχει επομένως έλλειψη ως προς την εκπροσώπηση των τέκνων που είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει τα ανήλικα εναγόμενα τέκνα στη δίκη αυτή. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών