ΧΡΗΣΙΜΑ

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ προς τρίτη χώρα.

Η προστασία που προσφέρει ο GDPR είναι ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να προστατεύονται ανεξάρτητα που καταλήγουν τα δεδομένα. Αυτό ισχύει και όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ (τρίτη χώρα). Ο GDPR παρέχει διάφορα εργαλεία που πλαισιώνουν τις διαβιβάσεις δεδομένων από την ΕΕ προς τρίτη χώρα. Η βάση της νομιμότητας της διεθνούς διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες είναι οι αποφάσεις επάρκειας του άρθρο 45 του GDPR. Σε έλλειψη απόφασης επάρκειας η διαβίβαση δεδομένων γίνεται βάσει καταλλήλων εγγυήσεων, με ή χωρίς, ειδική άδεια της Αρχής του άρθρου 46 του GDPR. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένας από τους παραπάνω μηχανισμούς (άρθρα 45 - 46 του GDPR)  η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται με εφαρμογή των παρεκκλίσεων του άρθρου 49 του GDPR.

Αναλύοντας, οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες γίνονται 

1. Διαβίβαση με βάση απόφαση επάρκειας (άρθρο 46). Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται χωρίς ειδική άδεια, όρους, ή  περιορισμούς, μόνο όταν το έχει αποφασίσει η Επιτροπή. Όταν δηλαδή έχει δεχθεί ότι η τρίτη χώρα, ή ο διεθνής οργανισμός, εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφαλούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

2. Διαβίβαση με βάση κατάλληλες εγγυήσεις, χωρίς ειδική άδεια της Αρχής (άρθρο 46). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας, η διαβίβαση μπορεί να γίνει με την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων. Τις κατάλληλες εγγυήσεις τις παράσχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία. Όπου υφίστανται κατάλληλες εγγυήσεις δεν απαιτείται ειδική άδεια της Αρχής. Κατάλληλες εγγυήσεις αποτελούν, α) Η διαβίβαση με βάση δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR), β) Η διαβίβαση με συμβατική ρύθμιση με τον αποδέκτη των δεδομένων, γ) Η διαβίβαση με την τήρηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, ή μηχανισμού Πιστοποίησης, δ) Η διαβίβαση με βάση ένα νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό μέσο μεταξύ δημόσιων αρχών, ή φορέων.

3. Διαβίβαση με βάση κατάλληλες εγγυήσεις, με ειδική άδεια της Αρχής (άρθρο 46). Κατάλληλες εγγυήσεις αποτελούν, με την προϋπόθεση χορήγησης προηγούμενης ειδικής άδειας της εποπτικής αρχής, α) Η διαβίβαση μέσω συμβατικών ρητρών, μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας, ή του εκτελούντος την επεξεργασία, και του αντιστοίχου των στην τρίτη χώρα, ή διεθνή οργανισμό, β) Η διαβίβαση μέσω διατάξεων, προς συμπερίληψη σε διοικητικές ρυθμίσεις, μεταξύ δημόσιων αρχών, ή φορέων, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων.

4. Διαβίβαση με βάση παρεκκλίσεις, χωρίς άδεια της Αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού, ελλείψει απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρθρου 45, ή κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 46, οι διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτη χώρα μπορούν να λάβουν χώρα, χωρίς άδεια της εποπτικής αρχής, μόνο, όταν, α)  το υποκείμενο έχει ρητώς συγκατατεθεί στη συγκεκριμένη διαβίβαση, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί για πιθανούς κινδύνους μιας τέτοιας διαβίβασης, β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την σύναψη, ή εκτέλεση, σύμβασης, συναφθείσας προς όφελος του υποκειμένου, γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευθούν ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου, ή άλλων προσώπων, όταν το υποκείμενο είναι ανίκανο να δώσει συγκατάθεση, δ) εάν τα διαβιβαζόμενα δεδομένα λαμβάνονται από μητρώο ανοιχτό στο κοινό, ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση, ή υπεράσπιση, νομικών αξιώσεων, στ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για (σπουδαίους) λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναγνωρίζονται, είτε στη νομοθεσία της ΕΕ, είτε στη νομοθεσία κράτους-μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

5. Διαβίβαση με βάση παρεκκλίσεις, εντελώς εξαιρετικά, με άδεια της εποπτικής αρχής και ενημέρωση του υποκειμένου. Στην περίπτωση που καμία από τις ως άνω νομικές βάσεις δεν εφαρμόζεται, η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο, όταν  συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, με προηγούμενη ενημέρωση της Αρχής και του υποκειμένου, α) δεν εκτελείται από δημόσια αρχή, κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών της, β) δεν είναι επαναλαμβανόμενη, γ) αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό υποκειμένων, δ) είναι απαραίτητη για τους σκοπούς «επιτακτικών έννομων συμφερόντων» του υπευθύνου επεξεργασίας, από τα οποία δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, ή τα δικαιώματα του υποκειμένου, και ε) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει παράσχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα.

6. Διαβίβαση σε δικαστήριο, ή διοικητική αρχή, τρίτης χώρας. Σύμφωνα με το άρθρο 48, οι διαβιβάσεις σε δικαστήριο ή διοικητική αρχή, τρίτης χώρας, που απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, να διαβιβάσει, ή να κοινοποιήσει, προσωπικά δεδομένα, είναι επιτρεπτές, μόνον εφ όσον οι αποφάσεις των αλλοδαπών αρχών βασίζονται σε διεθνή συμφωνία (όπως σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής), που ισχύει μεταξύ της αιτούσας τρίτης χώρας και της Ε.Ε, ή κράτους-μέλους, με την επιφύλαξη άλλων λόγων διαβίβασης.

Παρέχονται σεμινάρια GDPR - DPO (το σεμινάριο πλήρως ενημερωμένο θα σας δοθεί και σε στικάκι). Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλατε σχεικό email μέσω του site.

Δικαιώματα σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τον GDPR.

Το υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR, εφ όσον προσβάλλονται τα δικαιώματά του από την επεξεργασία, έχει τα παρακάτω δικαιώματα.

1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσβάλει τα δικαιώματά του, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η καταγγελία γίνεται στο κράτος-μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, ή τον τόπο εργασίας του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία, ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Η εποπτική αρχή έχει την υποχρέωση, εντός (3) μηνών, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας του, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

2. Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε φυσικό, ή νομικό, πρόσωπο (άρθρο 78 GDPR) έχει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, που το αφορά. Το ίδιο δικαίωμα έχει το υποκείμενο των δεδομένων, όταν η Αρχή δεν εξετάσει την καταγγελία του, ή δεν το ενημερώσει εντός (3) μηνών για την πρόοδο, ή την έκβαση, της καταγγελίας του. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους-μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εποπτική αρχή.

3. Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας, ή εκτελούντος την επεξεργασία.

Το υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 79 GDPR) έχει δικαίωμα να ασκήσει δικαστική προσφυγή, κατά του υπευθύνου επεξεργασίας, ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εάν θεωρήσει ότι τα δικαιώματά του παραβιάστηκαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους-μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία, ή στο δικαστήριο του κράτους-μέλους, στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του. Εξαιρείται η περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία, είναι δημόσια αρχή κράτους-μέλους, η οποία ενεργεί κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών της.

4. Δικαίωμα αποζημίωσης. 

Το πρόσωπο, το οποίο υπέστη υλική, ή μη υλική, ζημία από την παραβίαση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων (άρθρο 82GDP) δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, για τη ζημία που υπέστη. α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη για αποζημίωση, μόνο στην περίπτωση, που η ζημία προκλήθηκε από την εκ μέρους του επεξεργασία, β) Ο εκτελών την επεξεργασία φέρει την ευθύνη για αποζημίωση, μόνο στην περίπτωση, που δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του Κανονισμού, ή υπερέβη, ή ενήργησε αντίθετα, προς τις νόμιμες εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας, γ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία, απαλλάσσονται από την ευθύνη, εάν αποδείξουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας, δ) Εάν εμπλέκονται στην επεξεργασία περισσότεροι του ενός, είτε υπεύθυνοι επεξεργασίας, είτε εκτελούντες την επεξεργασία, όλοι ευθύνονται σε αποζημίωση σε ολόκληρον, ε) Εφ όσον κάποιος από αυτούς αποζημίωσε τον παθόντα, αυτός έχει το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά έναντι των άλλων συνυπευθύνων για την ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης, που αντιστοιχεί στο μέρος της ευθύνης του, στ) Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του κράτους- μέλους, στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία, έχει την εγκατάστασή του, ή το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του, ζ) Εξαιρείται η περίπτωση, που ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή ο εκτελών την επεξεργασία, είναι δημόσια αρχή κράτους- μέλους η οποία ενεργεί κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών της.

Όλα τα παραπάνω δικαιώματα αυτά μπορεί να τα ασκήσει το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ή να αναθέσει την άσκησή των σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση, ή ένωση, που έχει συσταθεί νομίμως, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους.

Παρέχονται σεμινάρια GDPR - DPO (το σεμινάριο πλήρως ενημερωμένο θα σας δοθεί και σε στικάκι). Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλατε σχεικό email μέσω του site.

Δικαίωμα εναντίωσης σε προσωπικά δεδομένα, με τον GDPR.

1. Το υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 21 και άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ, ε, στ του GDPR)

έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που γίνονται, α) για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, β) για σκοπούς των έννομων συμφερόντων, που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή τρίτος, γ) για σκοπούς επιστημονικής, ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος, που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, να το ενημερώσει για την ύπαρξη του δικαιώματός του να εναντιωθεί με σαφήνεια και διακριτό τρόπο.

3. Από την άσκηση της εναντίωσης ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαγορεύεται να υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους, αναγκαίους, λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου, ή αφορούν τη θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη, νομικών αξιώσεων.

4. Από την εναντίωση απαγορεύεται κάθε επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση, αν έναντι των συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή τρίτος, υπερισχύει το συμφέρον, ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

5. Από την εναντίωση απαγορεύεται, χωρίς καμία εξαίρεση, κάθε επεξεργασία δεδομένων που γίνεται για σκοπούς απ ευθείας εμπορικής προώθησης.

6. Το δικαίωμα εναντίωσης είναι δυνατό να υπόκεινται σε νόμιμους περιορισμούς μέσω εθνικών νομοθετικών μέτρων (εφ όσον δεν παραβιάζουν τον πυρήνα του εκάστοτε δικαιώματος και αφορούν σε αναγκαία και αναλογικά μέτρα).

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων με κατάρτιση προφίλ, με τον GDPR.

Κατά την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) (άρθρο 22 του GDPR) το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν, ή το επηρεάζει σημαντικά.

1. Το δικαίωμα αυτό δεν εφαρμόζεται, όταν η απόφαση, α)  είναι αναγκαία για τη σύναψη, ή την εκτέλεση, σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου και του υπευθύνου επεξεργασίας, β) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, γ) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ή το δίκαιο κράτους- μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας (πρέπει να προβλέπει άλλα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων).

Δικαίωμα φορητότητας προσωπικών δεδομένων, με τον GDPR.

1. Το υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 20 του GDPR) στην περίπτωση που, α) η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση, ή συγκατάθεση, του υποκειμένου των δεδομένων και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, 1) να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 2) να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν τα δεδομένα τα έχει παράσχει σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, 3) να ζητήσει την απευθείας την διαβίβαση των δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

2.Το δικαίωμα φορητότητας δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Αναζήτηση

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών