Αντίκλητος είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει διορισθεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα που κοινοποιούνται στον δικαιούχο, ή σε περίπτωση δίκης στον διάδικο.

Α)  Αντίκλητος στις αστικές υποθέσεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 παρ. 1, 142 παρ.1 και 2 και 143 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολΔ η ιδιότητα του αντικλήτου στις αστικές υποθέσεις αποκτάται με τρείς τρόπους (ΑΠ 1008/2006)

1) Με δήλωση στη γραμματεία του δικαστηρίου.

2) Με ρήτρα σε σύμβαση (καλύπτει μόνο τις σχετικές με την σύμβαση πράξεις).

Σημείωση

Το πρόσωπο που διορίζεται με την σύμβαση δανείου (ή την ρύθμιση του δανείου) είναι αρμόδιο να παραλαμβάνει (μόνο) κάθε έγγραφο, ή δικόγραφο, σχετικά με το δάνειο (ή την ρύθμιση), που απευθύνεται στον δανειολήπτη.

3) Με τον διορισμό δικαστικού πληρεξουσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1 και 96 παρ. 1 του ΚΠολΔ στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα δίδεται, είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφ όσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο. Η δικαστική πληρεξουσιότητα είναι η εξουσία με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο δικαστικός πληρεξούσιος, για να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί νομίμως και εγκύρως διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό και στο όνομα του αντιπροσωπευομένου διαδίκου.

Σημείωση

Ο διορισμένος ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος, στον οποίο μπορούν να γίνονται οι επιδόσεις, που ανάγονται στη δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιηθεί στους λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του (άρθρο 143 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά το ν. 4335/2015) ((ΑΠ 153/2019, ΕφΛαρ 12/2021).

Σημείωση

Η ιδιότητα κάποιου ως αντικλήτου εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Ο επικαλούμενος επίδοση σε αντίκλητο του διαδίκου φέρει το βάρος επίκληση και απόδειξης της ιδιότητάς του (ΑΠ 207/1968). Επίδοση προς πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα αντικλήτου είναι ανυπόστατη (ΑΠ 167/1967). 

Σημείωση

Ο  διορισμός αντικλήτου κατ' άλλο τρόπο, όπως με μονομερή δήλωση του διαδίκου με έγγραφο, δεν είναι ισχυρός και η επίδοση προς αυτόν είναι άκυρη (ΑΠ 909/2004).

Β) Αντίκλητος στην ποινική δίκη

Ως αντίκλητος στην ποινική δίκη διορίζεται εξατομικευμένο (με τα στοιχεία της ταυτότητας του) φυσικό πρόσωπο, είτε αυτοπροσώπως με δήλωση του ίδιου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου, είτε με δήλωση ειδικού πληρεξουσίου τους προς την αρμόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή.

Ως αντίκλητος θεωρείται αυτοδικαίως και ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου, που έχει διοριστεί νόμιμα (ΑΠ 956/2015).