Α. Σύμφωνα με το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν προσδιορίζεται η έννοια του όρου «οικογένεια του θύματος», προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικά τα όρια ενός θεσμού, ο οποίος από την φύση του υφίσταται κατ' ανάγκη τις επιδράσεις από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τη διαδρομή του χρόνου.

Β. Τα τέκνα γεννηθέντα εκτός γάμου, ή συμφώνου συμβίωσης των γονέων τους, δεν έχουν αξίωση χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου του φερομένου πατέρα τους, εάν αυτά δεν αναγνωρισθούν από τον πατέρα τους, με εκουσία ή με δικαστική αναγνώριση, αφού, διαφορετικά, δεν αποδεικνύεται η πατρότητα (ΑΠ 1541/2009).

Σημείωση

Η αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου αποτελεί αντικείμενο κύριας δίκης, μετά από κατάθεση σχετικής αγωγής και μόνο μεταξύ των προσώπων, τα οποία περιοριστικά ορίζονται στον ΚΠολΔ και δεν κρίνεται παρεμπιπτόντως στα πλαίσια άλλης δίκης.