Κατά την διάταξη του άρθρου 424 εδ. α  ΑΚ, ο οφειλέτης καταβάλλοντας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, αν εξοφλήσει ολοσχερώς, απόδοση του χρεωστικού εγγράφου, κατά δε την διάταξη του άρθρου 424 εδ. β ΑΚ από την απόδοση του χρεωστικού εγγράφου τεκμαίρεται η εξόφληση του χρέους.

Α. Με την διάταξη αυτή θεσπίζονται δύο υποχρεώσεις του δανειστή, ο οποίος δέχεται την καταβολή προς απόσβεση (ολική ή μερική) χρέους του οφειλέτη

α) Να συντάξει, υπογράψει και παραδώσει σε αυτόν εξοφλητική απόδειξη, τουτέστιν έγγραφο με το οποίο ο δανειστής βεβαιώνει ότι έλαβε αυτό που του καταβλήθηκε και, εφ όσον η εξόφληση είναι ολοσχερής, υποχρεούται, πέραν της εξοφλητικής αποδείξεως,

β) να αποδώσει στον οφειλέτη το χρεωστικό έγγραφο. Τούτο είναι έγγραφο που φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή του δικαιοπαρόχου του, με το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη του χρέους, αδιαφόρως αν συντάχθηκε ως συστατικό ή αποδεικτικό.

Β. Η απόδοση του χρεωστικού εγγράφου στον οφειλέτη δημιουργεί μαχητό τεκμήριο για την εξόφληση του χρέους. Απόκειται στον δανειστή να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό, ισχυριζόμενος ότι η κατοχή του από τον οφειλέτη δεν οφείλεται σε απόδοση, αλλά σε άλλον λόγο (ΑΠ 1266/2003, ΑΠ 752/200, ΑΠ 1505/2006, ΑΠ 1012/2018)