Με τον νεοψηφισθέντα νόμο «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» ρυθμίστηκε για πρώτη φορά το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις σχέσεις κράτους – κοινωνίας πολιτών και τον εθελοντισμό και ξεκαθάρισε το θολό τοπίο που επικρατούσε μέχρι πρότινος. 

1) Στο πλαίσιο (άρθρο 4 παρ.1α) προβλέφθηκε ο καθορισμός της έννοιας «Οργάνωση Κοινωνίας των Πολιτών» (Ο.Κοι.Π.), ως η εθελοντική οργάνωση προσώπων που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα, η οποία (Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών) ταυτίστηκε με τον όρο «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» (ΜΚΟ).

Σημείωση 1

Η ανεξαρτησία αυτή προσδιορίζεται από την μη συμμετοχή οιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014  με την εξαίρεση των νομικών προσώπων της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014, στην σύνθεση των οργάνων διοίκησής τους και των γενικών συνελεύσεών τους.

2) Στον νόμο ορίστηκε τι είναι Εθελοντής, Εθελοντισμός, τι συνιστά Εθελοντική Απασχόληση, καθώς και ότι η Εθελοντική Απασχόληση δεν αποτελεί δραστηριότητα που υπάγεται στην κοινωνική ασφάλιση, δεν συνιστά μορφή εξαρτημένης εργασίας και δεν εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, πλην αυτών που αφορούν την παροχή μέσων ατομικής προστασίας, το ωράριο και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας (άρθρο 13), θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου φορέων προς τους οποίους παρέχεται εθελοντική απασχόληση (άρθρο 14), και ορίζεται ότι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ανωτέρω φορείς άνευ αμοιβής (άρθρο 15).

3) Στον νόμο ορίστηκαν κανόνες, α) για την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και την λογοδοσία, όταν  αυτές χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, β) για την συγκρότηση Ειδικού Μητρώου και Δημόσιας Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή τους και την χαρτογράφησή τους, γ) για την παροχή κινήτρων για την δημιουργία σοβαρών και ισχυρών Οργανώσεων, δ) για την νομοθετική κατοχύρωση της εθελοντικής απασχόλησης στις Οργανώσεις αυτές, αλλά και στον δημόσιο τομέα και ε) για το νομικό καθεστώς των εθελοντών και την ασφαλιστική τους κάλυψη (σημ. συντ: βλ. σχετική ανάρτηση «Εθελοντική Απασχόληση».