Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 908, 910, 912 ΚΠολΔ, η δικαστική απόφαση, που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, ο διάδικος που ηττήθηκε δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο που την εξέδωσε, την αναστολή της εκτέλεσής της, είτε απειλείται, είτε άρχισε η αναγκαστική εκτέλεση, με τον όρο να δοθεί εγγύηση, η οποία ορίζεται από την απόφαση που διατάζει την αναστολή, ή και χωρίς εγγύηση, εφ όσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της προηγουμένως ασκηθείσας  έφεσης, ή ανακοπής, με σχετική αίτησή του στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ.

Σημείωση 1

Προϋπόθεση χορήγησης της αναστολής είναι, να έχει ασκηθεί από τον ηττηθέντα διάδικο, παραδεκτώς έφεση, ή ανακοπή, κατά της απόφασης και να πιθανολογείται η ευδοκίμηση ενός τουλάχιστον λόγου αυτών, οπότε το Δικαστήριο για την χορήγηση ή μη της αναστολής ερευνά αθροιστικώς και την συνδρομή του στοιχείου της βλάβης από την εκτέλεση της απόφασης στο πρόσωπο του αιτούντος.

Σημείωση 2

Το επιλαμβανόμενο δικαστήριο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.  Για το λόγο αυτό απαιτείται η πιθανολόγηση της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, ή της αποτροπής επικειμένου κινδύνου.

Σημείωση 3

Η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης εξαρτάται από την πιθανολόγηση βλάβης στο πρόσωπο του αιτούντος σε περίπτωση παραδοχής της  έφεσης, ή της ανακοπής.

Σημείωση 4

Το δικαστήριο διατάζει την αναστολή, με τον όρο να δοθεί εγγύηση, ή  χωρίς εγγύηση, ανάλογα με την φερεγγυότητα του αιτούντος και με άλλες περιστάσεις, υπό τις οποίες τελεί η εξασφαλιζόμενη απαίτηση, ή το εξασφαλιζόμενο δικαίωμα. Η εγγυοδοσία δεν είναι εξοπλισμένη με δεδικασμένο, αλλά είναι απλώς ένα μέτρο που διατάζεται προσωρινώς με τους κανόνες και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΜονΠρΠειρ 261/2020).

Σημείωση 5

Αρμόδιο δικαστήριο για την χορήγηση της αναστολής είναι εκείνο που εξέδωσε την προσωρινώς εκτελεστή απόφαση. Όμως η αρμοδιότητα αυτού χρονικώς επεκτείνεται μέχρι την συζήτηση του ασκηθέντος ενδίκου μέσου, δοθέντος ότι, αν το ένδικο μέσο εισαχθεί προς συζήτηση, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της εκδίκασης αυτού

Σημείωση 6

Για την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του διαδίκου, δεν απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος της έφεσης, αλλά αρκεί η τυπική παραδοχή της, καθ όσον αυτή έχει τα αποτελέσματα της καταργηθείσης αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας (ΑΠ 1015/2005, ΜονΠρΠειρ 1440/2019).