Κατά το άρθρο 70 ΚΠολΔ αναγνωριστική αγωγή δύναται, να εγείρει όποιος έχει έννομο συμφέρον για την δικαστική αναγνώριση της ύπαρξης, ή μη, κάποιας έννομης σχέσης.

Η αναγνωριστική αγωγή δεν υπόκειται σε παραγραφή.  Γίνεται, όμως,  παγίως δεκτό ότι, δεν συντρέχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της, όταν η αξίωση έχει ήδη υποκύψει σε παραγραφή, ή αποκλειστική προθεσμία, ή γενικά έχει αποσβεσθεί (ΑΠ 72/2013).

Σημείωση 1

Αν έχει παραγραφεί η αξίωση, την οποία πρόκειται να προπαρασκευάσει η  αναγνωριστική αγωγή, λείπει δηλαδή το έννομο συμφέρον για την άσκηση της η αναγνωριστική αγωγή απορρίπτεται  για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, γιατί, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68 και 73 ΚΠολΔ, το έννομο συμφέρον αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση παροχής δικαστικής προστασίας και, συνεπώς, προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε αίτησης παροχής έννομης προστασίας, η οποία πρέπει να υπάρχει, όχι μόνο κατά την έναρξη της δίκης, αλλά και κατά την συζήτηση της υπόθεσης, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση (ΑΠ 772/2014, ΑΠ 1041/2017, ΑΠ 221/2019, ΜονΕφΠειρ 17/2020).