Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 ν. 5960/1933 «περί επιταγής» η επιταγή μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία φέρουσα απλή υπογραφή του εκδότη, με την πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής επιταγή, η οποία, όμως, μπορεί να συμπληρωθεί με βάση τη, συμφωνία που έγινε με τον λήπτη (λευκή επιταγή).

Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής, που μπορεί να είναι και σιωπηρή, τεκμαιρόμενη μάλιστα σε περίπτωση που αφέθηκε σε αυτήν συγκεκριμένο κενό προφανώς με σκοπό μεταγενέστερης συμπλήρωσής της, δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής.

Σημείωση 1

Αν η λευκή επιταγή συμπληρώθηκε εναντίον αυτών που συμφωνήθηκαν, η μη τήρηση των συμφωνιών αυτών δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του κομιστή, εκτός αν αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή αν κατά την κτήση της διέπραξε βαρύ πταίσμα (ΑΠ 738/2006, ΑΠ 1202/2006, ΑΠ 544/2015).

Σημείωση 2

Κατά του κομιστή λευκής επιταγής μπορεί να αντιταχθεί από τον εκδότη αυτής η ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων, με την σαφή προϋπόθεση ότι αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή εάν διέπραξε κατά την απόκτησή της βαρύ πταίσμα (ΑΠ 545/2015).

Σημείωση 3

Πλαστογράφηση της λευκής επιταγής υπάρχει όταν, ο λήπτης την συμπληρώσει με τρόπο διαφορετικό, ή αντίθετο από τον συμφωνημένο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει σχετική εντολή, ή συναίνεση του εκδότη για την συμπλήρωση που αποκλίνει από τον αρχικά συμφωνημένο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει πλαστογραφία με την μορφή της νόθευσης εγγράφου, ενώ η προσκόμισή της στην πληρώτρια τράπεζα για πληρωμή της αξίας της, ή η οπισθογράφησή της σε τράπεζα λόγω ενεχύρου για χρηματοδότηση του λήπτη στο πλαίσιο της μεταξύ τους πιστωτικής σχέσης ή η οπισθογράφησή της σε άλλον κομιστή για οποιαδήποτε αιτία αποτελεί χρήση πλαστού εγγράφου  (ΑΠ 738/2006, ΕφΑθ 968/2011, ΑΠ  902/2017).