Κατά το άρθρο 924 ΑΚ, ο κάτοχος (ιδιοκτήτης) ζώου ευθύνεται για την ζημία που προξενήθηκε απο αυτό σε τρίτον. Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο, που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, την φύλαξη της κατοικίας, ή τη διατροφή του κατόχου του, αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς την φύλαξη και την εποπτεία του ζώου.

Α. Επομένως  

α) Ο κάτοχος οποιουδήποτε ζώου, για την ζημιά που το ζώο προκάλεσε σε τρίτο, ευθύνεται αντικειμενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από οιαδήποτε υπαιτιότητά του.

β) Ο κάτοχος κατοικιδίου ζώου, για την ζημιά που το ζώο προκάλεσε σε τρίτο, ευθύνεται για κάθε πταίσμα περί την φύλαξη και εποπτεία του ζώου. Για να απαλλαγεί της ευθύνης ο κάτοχος πρέπει να αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα για τη φύλαξη και εποπτεία του ζώου.

Σημείωση 1

Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που ζουν, αναπτύσσονται, τρέφονται, αναπαράγονται υπό τη στέγη του ανθρώπου και με τις φροντίδες αυτού και είναι προωρισμένα να χρησιμοποιούνται για το επάγγελμα, τη φύλαξη της οικίας ή τη διατροφή του κατόχου τους.

Β. Το πότε υπάρχει πταίσμα περί την φύλαξη και εποπτεία του κατοικιδίου ζώου κρίνεται κατά περίπτωση με εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Τεκμαίρεται  ότι, α) ο κάτοχος του κατοικίδιου ζώου παραμέλησε υπαίτια την υποχρέωση για φύλαξη και εποπτεία του ζώου και β) ανάμεσα στην υποχρέωση για εποπτεία και την πρόκληση ζημίας υπάρχει ο απαιτούμενος αιτιώδης σύνδεσμος, με την έννοια ότι η ζημία δεν θα προκληθεί εάν ο κάτοχος δεν είχε παραμελήσει την εποπτεία του ζώου (ΑΠ 1445/2007, ΑΠ 472/2006,  ΕφΑθ 1367/2000).

Γ. Για να είναι, επομένως, ορισμένη η αγωγή του ενάγοντος για αποζημίωση που προξενήθηκε σε αυτόν από ζώο πρέπει αυτός να επικαλεστεί στην αγωγή του και να αποδείξει, α) το ποσό της ζημίας που του προξενήθηκε, β) ότι η ζημία του προξενήθηκε από ενέργεια του ζώου και γ) ότι ο κάτοχος του ζώου είναι ο εναγόμενος. Αν ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η ζημία προξενήθηκε από κατοικίδιο ζώο, οφείλει να αποδείξει, α) την ιδιότητα του ζώου, καθώς και το γεγονός ότι αυτό χρησίμευε για το επάγγελμά του, την φύλαξη της κατοικίας του ή για την διατροφή του και β) ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα για την φύλαξη και εποπτεία του ζώου, γιατί κατέβαλε για αυτή την συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια, και μάλιστα στον τόπο που διαμένει, για τη φύλαξη του ζώου, εκθέτοντας προς τούτο και τα περιστατικά που δικαιολογούν μια τέτοια περίπτωση σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για το ζήτημα τούτο και παραπάνω (ΕφΑθ 2107/1987).

Σημείωση 2

Ο κάτοχος του ζώου δεν είναι απαραίτητο να έχει υπό την φυσική του εξουσία το ζώο κατά τον χρόνο που αυτό προξένησε την ζημία στον τρίτο, γιατί ευθύνεται και όταν τούτο βρίσκεται στην εξουσία  προστηθέντος από αυτόν (άρθρο 922 ΑΚ), όπως υπαλλήλου του, εφ όσον χρησιμοποίησε το ζώο σε εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτόν καθηκόντων.

Σημείωση 3

Ο κάτοχος του ζώου ευθύνεται επίσης και όταν το ζώο διαφύγει της κατοχής και επιβλέψεώς του, ή του προστηθέντος από αυτόν.