Α. Η απόφαση του πρωτοβαθμίου πολιτικού δικαστηρίου με την οποία  δέχεται την αναρμοδιότητά του και παραπέμπει την αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ.

Β. Τόσο η προθεσμία, όσο και η άσκηση της έφεσης αναστέλλουν μόνον τη δεσμευτικότητα της διαπλαστικής ενέργειας της εν λόγω απόφασης και όχι τη μετάθεση της εκκρεμοδικίας ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής, που γίνεται αυτομάτως με την έκδοση της απόφασης αυτής.

Σημείωση 1

Η δέσμευση του δικαστηρίου, στο οποίο γίνεται η παραπομπή, από την τελεσίδικη απόφαση παραπομπής, δεν αποκλείει, χωρίς να δημιουργεί δικονομικό απαράδεκτο, την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο παραπομπής, στο οποίο αυτοδικαίως έχει μετατεθεί η εκκρεμοδικία, πριν από την τελεσιδικία της απόφασης παραπομπής (ΜονΕφΠειρ 671/2020).

Γ. Η κλήση προς συζήτηση, που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής πριν από την τελεσιδικία της παραπεμπτικής απόφασης, δεν είναι απαράδεκτη, αλλά απλώς το δικαστήριο αυτό δε δεσμεύεται να δεχθεί την ύπαρξη της αρμοδιότητάς του, έχοντας τη δυνατότητα να δικάσει την υπόθεση, ή εφόσον κρίνει ότι είναι αναρμόδιο να την αναπέμψει παραπέρα σε τρίτο δικαστήριο.

Δ. Η απόφαση παραπομπής μετά την τελεσιδικία της δεσμεύει κατά την παρ. 2 της εν λόγω διάταξης το δικαστήριο, στο οποίο παρέπεμψε την υπόθεση, μόνον ως προς την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, που παρέπεμψε, όσο και για την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στο οποίο γίνεται η παραπομπή. Κατά τα λοιπά η απόφαση αυτή ουδεμία άλλη δέσμευση δεν παράγει για το δικαστήριο της παραπομπής, το οποίο κρίνει αδέσμευτα επί της αγωγής, και δη ως προς το ορισμένο ή ως προς το νόμω και ουσία βάσιμο αυτής και κατά την προσήκουσα διαδικασία (ΜονΕφΠειρ 671/2020).

Σημείωση 2

Αν λόγω της άσκησης της έφεσης η εκκαλουμένη εξαφανιστεί κατά παραδοχή σχετικού λόγου έφεσης και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίνει ότι το πρωτοβάθμιο κακώς κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση σε άλλο αρμόδιο δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει την ευχέρεια, ή να παραπέμψει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, ή, κατ εφαρμογή της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 535 ΚΠολΔ, να την κρατήσει αυτό προς κατ ουσίαν έρευνα και αν ακόμη ζητείται από τον εκκαλούντα η εκδίκασή της από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ΕφΠειρ 25/2011).