Κατά την έννοια των άρθρων 118 και 520 ΚΠολΔ, η εσφαλμένη αναγραφή των περιληπτέων στην έφεση στοιχείων, μεταξύ των οποίων και ο αριθμός της εκκαλουμένης απόφασης, δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου της έφεσης και συνακόλουθα και της έκθεσης κατάθεσης και της καταχώρισής της στο ειδικό προς τούτο βιβλίο (άρθρα 495, 496 ΚΠολΔ), εφ όσον δεν καταλείπεται αμφιβολία περί της απόφασης κατά της οποίας εστράφη το ένδικο μέσο της έφεσης (ΑΠ 444/2000).