Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων, για εξώδικη ενέργεια (ή και δικαστική) ο δικηγόρος δύναται να συμφωνεί με τον εντολέα του να λαμβάνει αμοιβή προσδιοριζόμενη ανάλογα με την ωριαία απασχόλησή του. Την ωριαία αμοιβή δικαιούται ο δικηγόρος να την λαμβάνει για κάθε συνάντηση, ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντολέα του, ή με τρίτο πρόσωπο, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.

Η ελάχιστη ωριαία αμοιβή έχει προσδιοριστεί στα 80 ευρώ.