Κομιστής οπισθογραφήσιμης επιταγής είναι αυτός που με αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων κατέχει τον τίτλο κατά τον χρόνο της βεβαίωσης της μη πληρωμής (ΕφΑθ 3601/2004). Ο κομιστής αυτός μπορεί να στραφεί κατά των άλλων προσώπων που ευθύνονται από την επιταγή για την πληρωμή της  και να ζητήσει την πληρωμή του ποσού της.

Α. Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της ως άνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση συνιστά η εκ μέρους του εξ αναγωγής υπόχρεου αυτής, πληρωμή του ποσού της προς το νόμιμο κομιστή της, χωρίς την συνδρομή της οποίας δεν έχει την παραπάνω αξίωση και δεν νομιμοποιείται να στραφεί αναγωγικά κατά των προηγούμενων αυτού υπογραφέων της επιταγής, ζητώντας το ποσό που πλήρωσε (ΕφΠειρ 526/2003).

Β. Με την απόκτηση της επιταγής από τον υπόχρεο σε πληρωμή της λειτουργεί στο πρόσωπό του το τεκμήριο του άρθρου 424 εδ. β ΑΚ, ο οποίος και καθίσταται πλέον εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής. Για την ύπαρξη του τεκμηρίου δεν ασκεί επιρροή, αν έγινε, ή όχι, η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 παρ. 2 ν.  5960/1933 «περί επιταγής», διαγραφή των οπισθογραφήσεων. Επίσης, δεν ασκεί επιρροή, αν έγινε, ή όχι, η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 ν. 5960/1933 κτήση εκ μέρους του εξοφλημένου λογαριασμού από τον εισπράξαντα το ποσό της επιταγής νόμιμο κομιστή αυτής.

Γ. Επομένως ο αιτών την έκδοση διαταγής πληρωμής, εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής, δεν απαιτείται να επικαλεσθεί και να προσκομίσει, προς απόδειξη της χρηματικής του απαίτησης και του ποσού αυτής, για το έγκυρο της υπέρ αυτού εκδιδόμενης διαταγής πληρωμής, πέραν από το σώμα του εν λόγω τίτλου, εξοφλητική απόδειξη του ποσού της επιταγής.

Δ. Ο πληρώσας την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, μπορεί, να απαιτήσει την πληρωμή της, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την σειρά των υπογραφέων της επιταγής, δικαιούμενος, να εναγάγει ατομικά, ή ομαδικά, τους προγενέστερους τούτου υποχρέους, προηγούμενους υπογραφείς της επιταγής, ζητώντας από αυτούς ολόκληρο το ποσό που ο ίδιος πλήρωσε με τους νόμιμους τόκους από την ημέρα της εκ μέρους του καταβολής, ως και τα σχετικά έξοδα (ΑΠ 1435/2003).