Σύμφωνα με τα άρθρα  466 έως 471 ΚΠολΔ,  ως τα άρθρα 468 και 469 ισχύουν μετά την τροποποίηση του ΚΠολΔ με τον ν. 4842/2021, και εφαρμόζονται και για τα  δικόγραφα που θα κατατεθούν μετά την 14-10-2021, με την διαδικασία των μικροδιαφορών δικάζονται οι υποθέσεις, που το αντικείμενο της διαφοράς υπάγεται στο Ειρηνοδικείο και το αντικείμενο της διαφοράς αφορά απαιτήσεις ή δικαιώματα πάνω σε κινητά πράγματα, ή τη νομή κινητών πραγμάτων, και το ύψος του αντικειμένου της διαφοράς δεν είναι πάνω από 5.000 ευρώ.

Σημείωση 1

Αν ο ενάγων δηλώσει ότι δέχεται προς ικανοποίησή του, αντί για το αντικείμενο που ζητά με την αγωγή, χρηματικό ποσό όχι μεγαλύτερο από 5.000 ευρώ, η αξία του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να υπερβαίνει και τις 5.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται διαζευκτικά, είτε η καταβολή του αντικειμένου που ζητείται με την αγωγή, είτε η καταβολή της αποτίμησής του κατά την απόφαση του ειρηνοδίκη.

Σημείωση 2

Στις εργατικές διαφορές και στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των μικροδιαφορών.

Α. Κατάθεση – Επίδοση αγωγής

Η αγωγή κατατίθεται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου και επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την κατάθεσή της. Αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής η αγωγή επιδίδεται σε προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεσή της. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή θεωρείται ως μη ασκηθείσα.

Β. Κατάθεση Υπομνήματος (Προτάσεις)

Μέσα σε (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής, οι διάδικοι καταθέτουν Υπόμνημα (Προτάσεις), προσκομίζοντας τα αποδεικτικά τους μέσα. Λαμβάνονται υπ όψιν και ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλήση του αντιδίκου, μέχρι (2) τον αριθμό.

Γ. Προσθήκη - Αντίκρουση

Εντός προθεσμίας (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης Υπομνήματος (Προτάσεις) οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν έγγραφη Προσθήκη-Αντίκρουση. Νέοι ισχυρισμοί µε την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν µόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στο ως άνω υπόμνημα. Εκπρόθεσμα αποδεικτικά μέσα και ισχυρισμοί των διαδίκων δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δ. Παρεμβάσεις και Ανταγωγές

Παρεμβάσεις και Ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά (20) ημέρες αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.

Ε. Κατάθεση Υπομνήματος (Προτάσεις)

Εντός (30) ή (50) ημερών, αντίστοιχα, από την κατάθεση της αγωγής.

ΣΤ. Προσθήκη-Αντίκρουση

Εντός προθεσμίας (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης Υπομνήματος (Προτάσεις) οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν έγγραφη Προσθήκη-Αντίκρουση.  

Ζ. Προσδιορισμός Δικασίμου - Εγγραφή στο Πινάκιο

Μετά την παρέλευση των ως άνω προθεσμιών προσδιορίζεται η ημέρα συζήτησης µε εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού µμηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων.

Η. Συζήτηση

Κατά την ορισμένη δικάσιμο η υπόθεση συζητείται µε την παρουσία των διαδίκων. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται.

Αν οι διάδικοι συμφωνούν, μπορούν να καταθέσουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ότι δε θα παραστούν κατά την εκφώνηση. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους µόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίνεται στην περίπτωση κοινής δήλωσης από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο και στην περίπτωση μονομερούς δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Στις περιπτώσεις αυτές η συζήτηση περατώνεται µε μόνη την εκφώνηση της υπόθεσης. Μόνο δήλωση βίαιης διακοπής της δίκης είναι παραδεκτή.

Θ. Αποδεικτικά Μέσα

Ο Ειρηνοδίκης λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Νέοι ισχυρισμοί μπορούν να προταθούν μόνον εάν αποδεικνύονται εγγράφως ή µε δικαστική ομολογία του αντιδίκου ή προέκυψαν µμεταγενέστερα, αποδεικνυόμενοι µε την προσκομιδή μέχρι δύο (2) ενόρκων βεβαιώσεων.

Ι. Ματαίωση Συζήτησης

Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται, αλλά δεν µμετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται.

Αν παρέλθουν (90) ημέρες από την ματαίωση χωρίς να ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο και η δίκη καταργείται.

ΙΑ. Ερημοδικία

Στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως.

Αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του ενάγοντος και αυτός δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την αγωγή.

Αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγόμενου ή εκείνου που άσκησε κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 271, και σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος απορρίπτεται η αγωγή.

ΙΒ. Ανακοπή κατά ερήμην απόφασης

Ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.