Κατά την διάταξη του άρθρου 94 παρ. 2 ΚΠολΔ, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στον διάδικο η παράσταση και η διενέργεια πράξης χωρίς δικηγόρο α) στο ειρηνοδικείο, εφ όσον πρόκειται για μικροδιαφορές και β) ενώπιον παντός δικαστηρίου για την αποτροπή επικειμένου κινδύνου.

Επικείμενος κίνδυνος νοείται η ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης  δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία δικαιολογείται από την συνδρομή πραγματικών περιστατικών, και, συγκεκριμένα κινδύνου να ματαιωθεί η απαίτησή του, ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής. 

Σε κάθε περίπτωση ο δικαστής έχει δικαίωμα, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, να υποχρεώσει το διάδικο να προσλάβει δικηγόρο.