Με βάση το άρθρο 51 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 2172/1993 συστάθηκαν στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιά ειδικά τμήματα ναυτικών διαφορών, η δικαιοδοσία των οποίων εκτείνεται σε ολόκληρο το νομό Αττικής, για την εκδίκαση ιδιωτικών διαφορών που πηγάζουν από πράξεις του θαλασσίου εμπορίου, τη χρησιμοποίηση, λειτουργία, ή ναυσιπλοΐα πλοίου, ή την παροχή εργασίας σε αυτό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, οι πιο πάνω διαφορές και υποθέσεις, αν εισαχθούν σε άλλο Πρωτοδικείο του νομού Αττικής, ή σε άλλο τμήμα του Πρωτοδικείου, ή Εφετείου Πειραιά, παραπέμπονται στο τμήμα ναυτικών διαφορών του Πρωτοδικείου, ή Εφετείου Πειραιά.

Οι διαφορές και υποθέσεις που δεν υπάγονται στο τμήμα ναυτικών διαφορών και εισάγονται σε αυτά, μπορούν να δικαστούν από αυτά, ή να παραπεμφθούν στο αρμόδιο τμήμα, εφαρμοζομένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 46 ΚΠολΔ (ΕφΠειρ 988/2005, ΕφΠειρ 1/2011).