Α. Σύμφωνα με το άρθρο 3Ε του νόμου 2251/1994, για την προστασία των καταναλωτών, ως ισχύει, ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα που απέκτησε την φυσική κατοχή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Β. Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης (αναστροφής) με την άσκηση του οποίου καταλύεται εξ' ολοκλήρου η αρχική σύμβαση της πώλησης και στη θέση της εντάσσεται η αποκαλούμενη σχέση της εκκαθάρισης, ο αγοραστής, πριν την λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ενημερώνει τον πωλητή (προμηθευτή) για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Προς τον σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται, ή α) να χρησιμοποιήσει σχετικό  υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, ή β) να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο αγοραστής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3Ζ).

Γ. Ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση

Δ. Ο δε αγοραστής να επιστρέψει τα αγαθά, ή να τα μεταβιβάσει στον πωλητή, ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον πωλητή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την πώληση.