Α. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, ως ισχύει, σε κάθε πώληση από απόσταση, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον αγοραστή το προϊόν με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος, ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη.

Β. Σύμφωνα δε με το άρθρο 3Ε του ίδιου νόμου, ο αγοραστής μπορεί εντός προθεσμίας (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα που απέκτησε την φυσική κατοχή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Γ Κατά συνέπεια, αν το πωληθέν δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες, ή έχει πραγματικά ελαττώματα, ο αγοραστής κατ επιλογή του

α) Εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος, επιστρέφει το προϊόν χωρίς επιβάρυνσή του και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, ο δε πωλητής οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε,  συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης.

β) Εντός (2) ετών από την παράδοση του πράγματος μπορεί να εγείρει τις εξής αξιώσεις

1) Να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του την διόρθωση, ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα, ή που φέρει την συνομολογηθείσα ιδιότητα, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη, ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

2) Να απαιτήσει την μείωση του τιμήματος,

3) Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα,

4) Να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Δ. Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερη χρονική περίοδο ευθύνης του πωλητή από αυτή των (2) ετών του ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του (1) έτους.