Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2251/1994, για την προστασία των καταναλωτών, ως ισχύει, πώληση από απόσταση ενός προϊόντος είναι η σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ του πωλητή (προμηθευτή) και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του πωλητή (προμηθευτή) και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία, ή το διαδίκτυο.

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πριν από κάθε δέσμευση του καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 4 νόμου 2251/1994, ο προμηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, β) την ταυτότητα του προμηθευτή, γ) τη συνολική τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το προϊόν, ε) την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης, τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, κατά περίπτωση, την παροχή εμπορικών εγγυήσεων μαζί με τις σχετικές προϋποθέσεις.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4Β του νόμου 2251/1994, ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά με την μεταβίβαση της φυσικής κατοχής, ή ελέγχου του προϊόντος στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει το προϊόν εντός της παραπάνω προθεσμίας, ή αυτής που συμφώνησε με τον καταναλωτή, ο καταναλωτής, α)  πρέπει να του ζητήσει να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων και β) αν ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης. Η καταγγελία επέρχεται αυτόματα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του καταναλωτή.

Γ. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4Δ του νόμου 2251/1994, στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός, ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή των αγαθών. Εάν ο μεταφορέας ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει το προϊόν ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2251/1994, σε κάθε πώληση, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος, ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη.

β) Σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ, αν το πωληθέν δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες, ή έχει πραγματικά ελαττώματα, και μέχρι την πάροδο (2) ετών από την μετάθεση του κινδύνου (παράδοση του πράγματος) ο αγοραστής έχει τις εξής αξιώσεις, 1) Να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του την διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα ή που φέρει τη συνομολογηθείσα ιδιότητα, εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2) Να απαιτήσει την μείωση του τιμήματος, 3) Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, 4) Να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

γ) Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερη χρονική περίοδο ευθύνης του πωλητή από αυτή των (2) ετών του ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του (1) έτους.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

α) Σύμφωνα με το άρθρο 5Α του νόμου 2251/1994, ο πωλητής (ή παραγωγός) μπορεί να παρέχει εμπορική εγγύηση, εγγράφως, ή πάνω σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης το οποίο είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή, η οποία συνίσταται στην ανάληψη από μέρους του κάθε μορφής υποχρέωση έναντι του καταναλωτή, επιπλέον της νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα με οποιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση.

β) Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια και την έκταση της εδαφικής της ισχύος. Στην εγγύηση αυτή δηλώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα δικαιώματα του καταναλωτή και διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.

γ) Όταν για προϊόν με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των (2) ετών δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής το γνωστοποιεί στον καταναλωτή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως, ή πάνω σε σταθερό μέσο πριν από την πώληση.

δ) Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η εμπορική εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη τη διάρκειά της ως προς το νέο προϊόν, εκτός αν σε αυτή ορίζεται διαφορετικά.

ε) Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του υπερβαίνει τις (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάστασή του για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.