Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται η περίπτωση, που το προϊόν είναι ακατάλληλο «για την χρήση που προορίζεται», όπου εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όχι η περίπτωση που είναι «ανασφαλές», δηλαδή επικίνδυνο για την ασφάλεια του αγοραστή, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 534 ΑΚ, ακατάλληλο (ελαττωματικό) είναι ένα προϊόν, που δεν φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και έχει πραγματικά ελαττώματα. Η συνομολογημένη ιδιότητα, περιλαμβάνει κάθε ιδιότητα του πράγματος, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας και ο πωλητής εγγυήθηκε την ύπαρξή της, δηλαδή ανέλαβε την ευθύνη για όλες τις συνέπειες της έλλειψής της και μάλιστα ανεξαρτήτως πταίσματός του. Το πραγματικό ελάττωμα περιλαμβάνει κάθε ατέλεια του πράγματος, που αφορά την ιδιοσυστασία, ή την κατάστασή του κατά το κρίσιμο χρόνο ευθύνης του πωλητή, η οποία ατέλεια έχει αρνητική επίδραση στην αξία, ή την χρησιμότητα του πράγματος (ΜονΕφΠειρ 322/2016). Η διάκριση μεταξύ συνομολογημένης ιδιότητας και πραγματικού ελαττώματος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού και οι δύο περιπτώσεις συγκροτούν την έννοια της «έλλειψης ανταπόκρισης προς την σύμβαση», η οποία ερμηνεύεται κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, προκειμένου να αναζητηθεί η πραγματική βούληση των μερών.

Β. Η παροχή πράγματος από τον πωλητή στον αγοραστή χωρίς τις ως άνω ιδιότητες και με πραγματικά ελαττώματα είναι θεμελιωτική της ευθύνης λόγω μη εκπληρώσεως, η οποία υπόκειται στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 537 ΑΚ, που βασικά ορίζει γνήσια αντικειμενική ευθύνη, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του πωλητή, και παρέχει στον αγοραστή, είτε πρόκειται για πώληση γένους, είτε για πώληση είδους, κατ άρθρο 540 παρ. 1 ΑΚ, κατ' επιλογή του ((ΑΠ 1544/ 2008, ΕφΘ 638/2012).

α) Να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του, την διόρθωση, ή αντικατάσταση, του πράγματος με άλλο εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη, ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

β) Να απαιτήσει την μείωση του τιμήματος.

γ) Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα (ΑΠ 1588/2018).

Οι παραπάνω αξιώσεις μπορούν να ασκηθούν με αγωγή και με άτυπη δήλωση του αγοραστή προς τον πωλητή (εξωδίκως).

Γ. Από την παραπάνω διάταξη και από την του άρθρου 535 ΑΚ σαφώς προκύπτει, ότι για την ίδρυση της ευθύνης του πωλητή αρκεί η διαπίστωση της ύπαρξης οποιουδήποτε ελαττώματος, χωρίς να προϋποτίθεται, ότι το ελάττωμα πρέπει να είναι και ουσιώδες, με την έννοια ότι πρέπει να αναιρεί, ή να μειώνει ουσιωδώς, την αξία ή την χρησιμότητα του πράγματος, με εξαίρεση την περίπτωση της υπαναχώρησης, κατά ρητή επιταγή της ΑΚ 540 παρ. 1 αρ. 3, όπου το πραγματικό ελάττωμα πρέπει να είναι ουσιώδες.

Δ. Εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες, ισχύουν οι όροι του άρθρου 542 ΑΚ, και το δικαστήριο μπορεί μολονότι ο αγοραστής άσκησε αγωγή για αντικατάσταση του πράγματος, εάν κρίνει ότι από τις περιστάσεις δεν δικαιολογείται η αιτουμένη από τον αγοραστή αντικατάσταση του πράγματος, να διατάξει αντ’ αυτής μείωση του τιμήματος (ΑΠ 996/2015).

Ε. Σε περίπτωση που η έλλειψη της συνομολογηθείσας ιδιότητας, ή η παροχή ελαττωματικού πράγματος, οφείλεται σε πταίσμα του πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 543 ΑΚ, ο αγοραστής δικαιούται, αντί των ανωτέρω δικαιωμάτων, να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σχετικής σύμβασης ή, σωρευτικώς μετά των δικαιωμάτων αυτών, να απαιτήσει αποζημίωση για την ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους (ΑΠ 996/2015).

ΣΤ. Όσον αφορά στην αξίωση διόρθωσης, ο αγοραστής εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ή μείωσης του τιμήματος, στην περίπτωση που η διόρθωση έλαβε μεν χώρα, το ελάττωμα όμως παρέμεινε, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, οπότε αποκλείεται το δικαίωμα της υπαναχώρησης (ΑΠ 575/2013, ΕφΑθ 1798/2008).

Ζ. Όσον αφορά την αξίωση αντικατάστασης, αν ο πωλητής δεν προβεί στην αντικατάσταση εντός ευλόγου χρόνου κατ' άρθρο 540 παρ. 2 ΑΚ, ευθυνόμενος πλέον για μη εκπλήρωση της σύμβασης, ο αγοραστής δικαιούται σε άσκηση μιας εκ των άλλων αξιώσεων, εφ όσον, η άσκηση της πρώτης αξίωσής του (αντικατάσταση πράγματος) δεν οδηγεί στην αποκατάσταση της ισοδυναμίας των εκατέρωθεν παροχών (ΑΠ 575/2013).

Η. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 534-535 ΑΚ είναι να υπάρχει το πραγματικό ελάττωμα, ή η έλλειψη της ιδιότητας, κατά τον χρόνο που μεταβαίνει ο κίνδυνος από τον πωλητή στον αγοραστή. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι ο αγοραστής θα πρέπει να δεχθεί το ελαττωματικό πράγμα προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του, ούτε σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να αναμείνει το χρόνο παράδοσης του πράγματος, σύμφωνα με τη σύμβαση, για να ασκήσει τα δικαιώματά του από τις ΑΚ 534 επ., όταν είναι βέβαιο ότι το ελάττωμα που διαπίστωσε δεν μπορεί να αρθεί, ή η έλλειψη δεν μπορεί να συμπληρωθεί.

Θ. Σε κάθε όμως περίπτωση τα δικαιώματά του ο αγοραστής πρέπει να τα ασκήσει πριν την συμπλήρωση της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 554 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο, το δικαίωμα παραγράφεται μετά την πάροδο δύο ετών, με έναρξη της παραγραφής, κατά το άρθρο 555 ΑΚ, από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή.