Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4093/2012, για να επέλθει λύση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη ιδιωτικού υπαλλήλου, πρέπει να τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο εργοδότης απαιτείται να γνωστοποιήσει εγγράφως την καταγγελία, είτε άμεσα, κατά την τελευταία ημέρα εργασίας του υπαλλήλου, χωρίς προειδοποίηση (έκτακτη καταγγελία), είτε σε προγενέστερο χρόνο, ο οποίος καλείται χρόνος προειδοποίησης, ή προμήνυση (τακτική καταγγελία).

Σημείωση 

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του  εργασιακού νόμου ν. 4808/2021, από 1/1/2022 οι εργατοτεχνίτες εξομοιώνονται με τους υπάλληλους αναφορικά με την προθεσμία προειδοποίησης απόλυσης (προμήνυσης), την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και του ποσού της καταβλητέας αποζημίωσης λόγω απόλυσης. Ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα (22) ημερομίσθια.

Απόλυση με προειδοποίηση (ή απόλυση με τακτική καταγγελία) 

1) Η απόλυση με προειδοποίηση δεν επιφέρει την άμεση λύση της σύμβασης εργασίας, αλλά η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι την λήξη του χρόνου της προθεσμίας, κατά την διάρκεια της οποίας εξακολουθούν να υφίστανται αναλλοίωτα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών από την σχέση εργασίας.

Σκοπός της απόλυσης με προειδοποίηση είναι η έγκαιρη προειδοποίηση του εργαζομένου (αλλά και του εργοδότη, εάν ο καταγγέλλων συμβαίνει να είναι ο εργαζόμενος) για την επικείμενη λύση της εργασιακής σχέσης, ώστε να φροντίσουν ο μεν εργαζόμενος να αναζητήσει αλλού εργασία, ο δε εργοδότης να βρει αντικαταστάτη του εργαζομένου, ο οποίος αποχωρεί.

Ο χρόνος της προειδοποίησης έχει για συνέπεια να αναστέλλει την άμεση ενέργεια της καταγγελίας της σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η σύμβαση συνεχίζει την κανονική λειτουργία της, χωρίς να μετατρέπεται σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση λύνεται με την πάροδο του χρόνου προειδοποίησης, οπότε καταβάλλεται και η προβλεπόμενη αποζημίωση  (ΑΠ 55/2015). 

2) Απαλλαγή από παροχή εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4808/2021, μετά από πρόταση του εργοδότη, είναι δυνατή η απαλλαγή του εργαζόμενου από την υποχρέωση παροχής εργασίας στον εργοδότη και η παροχή εργασίας αλλού, κατά τον χρόνο της προειδοποίησης, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας και το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης.

3) Ο χρόνος της προειδοποίησης

α) Για εργαζόμενους,  που έχουν υπηρετήσει από (12) μήνες έως (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση  (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για εργαζόμενους, που έχουν υπηρετήσει από (2) έτη έως (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για εργαζόμενους, που έχουν υπηρετήσει από (5) έτη έως (10) έτη, απαιτείται προειδοποίηση (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για εργαζόμενους, που έχουν υπηρετήσει από (10) έτη και άνω, απαιτείται προειδοποίηση (4) μηνών πριν την απόλυση.

Είναι δυνατή η απόλυση με μεγαλύτερο χρόνο προειδοποίησης έναντι του ανωτέρω (ΑΠ 295/2013).

Η προσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης ξεκινά από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής της στον εργαζόμενο και λήγει με την λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας.

4) Ποσό αποζημίωσης

Ο εργοδότης στην απόλυση με προειδοποίηση καταβάλλει στον απολυόμενο το (1/2) της αποζημίωσης απόλυσης χωρίς προειδοποίηση. 

Για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπ όψιν ο χρόνος υπηρεσίας από την πρόσληψη μέχρι την προειδοποίηση. Υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, περιλαμβάνει δηλαδή τον μισθό και κάθε άλλη παροχή, που καταβάλλεται σταθερά και νόμιμα σαν συμβατικό, ή νόμιμο, αντάλλαγμα της εργασίας κατά τον τελευταίο μήνα της απασχόλησης.