Α. Κατά την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1346/1983, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν κατά την τελευταία περίοδο. Η επαναπρόσληψη γίνεται σταδιακά, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ενώ κατά την παρ. 5 του άρθρου 8 του ιδίου  νόμου, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις, ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπερισχύουν.

Β. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 της από 4-4-1990 Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της Χώρας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με την 13376/1990 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β’ 290/26.4.1990), το οποίο επαναλαμβάνει η μεταγενέστερη ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων από 30.7.1991, που κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 16318/1991 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ Β 931/13.11.1991) και στο οποίο παραπέμπουν οι μεταγενέστερες από 8-7-1992, 16-7-1993 και 26-4-1994 ΣΣΕ, που κηρύχθηκαν υποχρεωτικές με τις 15031/1992,13825/1993 και 13.066/1994 αντίστοιχα αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 555/8-9-1992, ΦΕΚ Β/795/6-10-1993 και 644/26-8-1994 αντίστοιχα), και με την τελευταία από 23-7-2010, η οποία κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας (Π. Κ. 21/6-8-2010) και κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 16016/1145/2-9-2011 από 6-8-2010 (ΦΕΚ Β’ 1993/8-9-2011), «οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές).... υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση γι’ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργάνωσής του και σε έντυπο-δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 10η Ιουνίου, εκτός εν βρίσκεται στις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, οπότε υποχρεούται από 25 Μαίου και από 15 Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις. Σε κάθε περίπτωση, μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν θα αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης. Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις, αρχίζουν από την στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία (ΑΠ 1405/2017)

Γ. Σύμφωνα άλλωστε με το άρθρο 5 παρ. 5 και 6 της ΔΑ 20/1997 « για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας»  (Π. Κ. 9/8-5-1997), η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 8-5-1997 με την 12161/11-6-1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 523/1997), στην οποία παραπέμπουν οι νεώτερες κλαδικές ΣΣΕ και ΔΑ, «οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση γι’ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά τη νέα περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργάνωσης και σε έντυπο που έχει εκτυπώσει αυτή. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον επαναπροσλάβει, σε κάθε περίπτωση από την 10η Ιουνίου, εκτός αν βρίσκεται στις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, οπότε υποχρεούται από 25 Μαϊου και από 15 Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις» (5 παρ. 5). Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο επί την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ο χρόνος από την πρόσληψη του εργαζόμενου στο ίδιο ξενοδοχείο ( 5 παρ. 6) (ΑΠ 1405/2017, ΑΠ 80/2019).

Σημείωση 1

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης, και κατά την «νεκρή περίοδο» αυτής (δηλαδή της περιόδου που δεν λειτουργεί η επιχείρηση), απόλυση εργαζόμενου κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Αν η απόλυση γίνει κατά την περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, συνεπάγεται την λύση της σύμβασης, ενώ αν γίνει κατά την διάρκεια της «νεκρής περιόδου» καταλύει το δικαίωμα επαναπρόσληψης. Δεν επιτρέπεται κατά τη «νεκρή περίοδο» απόλυση με προειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένη αιτία.

Σημείωση 2 

Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Ως χρόνος προϋπηρεσίας του ξενοδοχοϋπαλλήλου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπ όψν ο χρόνος υπηρεσίας του απολυόμενου από την πρόσληψη μέχρι την απόλυση, αφού αφαιρεθούν οι «νεκρές περίοδοι», κατά την διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακόπτεται και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη.

Σημείωση 3

Θεωρείται σιωπηρά σύμβαση επαναπρόσληψης, η επί σειρά ετών (μακροχρονίως) μη υποβολή από τον εργαζόμενο της έγγραφης προειδοποίησης προς τον εργοδότη, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την νέα περίοδο.

Σημείωση 4

Δεν επιτρέπεται κατά την «νεκρή περίοδο» απόλυση με προειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένη αιτία.

Σημείωση 5 

Κατά την «νεκρή περίοδο», οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις σχετικά με το επίδομα ανεργίας που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ. Επιπλέον, δικαιούνται ειδική εποχική αποζημίωση από τον ΟΑΕΔ, συνήθως το φθινόπωρο, ανάλογα με τον τομέα ειδικότητάς τους και τις ημέρες ασφάλισης κατά την προηγούμενη περίοδο.