Α. Κατά το άρθρο 1 παρ.1 του β.δ. 28-1/4-2-1938 "περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων" (ΦΕΚ Α' 35), τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίας (Α', Β' και Γ'). Στην πρώτη των οποίων υπάγονται τα μη εξυπηρετούντα ορισμένο εργοδότη φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία). Στη δεύτερη υπάγονται τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιριών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, φωταερίου και τηλεφώνων, τα εξυπηρετούντα έκτακτες ανάγκες του δικτύου αυτών και Στην κατηγορία Γ' υπάγονται τα φορτηγά αυτοκίνητα των λοιπών ανωνύμων εταιριών, βιομηχανικών εργοστασίων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως (ΑΠ 141/2020).

Β. Τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων  προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 561/2006 και από το βδ. 28.1/4.2.1938, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πδ. 167/2006, καθώς και τις σχετικές ΣΣΕ και Διαιτητικές Αποφάσεις.

1) Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις (8) ώρες. Στις διεθνείς μεταφορές ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις (9) ώρες. Μπορεί να παραταθεί σε (10) ώρες κατ’ ανώτατο όριο, όχι όμως για περισσότερες από δυο φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα (άρθρο 6, ΕΚ 561/2006). Ο συνολικός χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο διαδοχικών εβδομάδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις (90) ώρες (άρθρο 6, ΕΚ 561/2006).

2) Ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις (48) ώρες, σε περίοδο αναφοράς (4) μηνών (άρθρο 4, πδ. 167/2006).

3) Ημερήσια ανάπαυση τουλάχιστον (12) ώρες (βδ. 882/1961).

4) Μετά από περίοδο οδήγησης (4,5) ωρών, διάλειμμα (45) τουλάχιστον λεπτών, εντός του χρόνου οδήγησης, το οποίο μπορεί να κατανέμεται σε (15) και (30) λεπτά αντίστοιχα (άρθρο7, ΕΚ 561/2006).

5) Κατά την διάρκεια δεκαπενθημέρου υποχρεωτικά δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μία μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον (24) ωρών. Η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

6) Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης έχει  διάρκεια τουλάχιστον  (45) ωρών (άρθρο 4 ΕΚ 561/2006). 

7) Η μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι η περίοδος ανάπαυσης χωρίς διακοπή διάρκειας μικρότερης των (45) ωρών, η οποία μπορεί να συντομευθεί σε τουλάχιστον (24) συνεχόμενες ώρες.

8) Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αρχίζει το αργότερο μόλις συμπληρωθούν (6) συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης (άρθρο 8, ΕΚ 561/2006).