Σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021, αν ο εργαζόμενος απολυθεί, επειδή άσκησε  νόμιμο δικαίωμά του, η απόλυση θεωρείται άκυρη και ο εργαζόμενος επιστρέφει υποχρεωτικά στη δουλειά του και του καταβάλλονται μισθοί υπερημερίας για την περίοδο από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη.

Τέτοιες περιπτώσεις  θεωρούνται ιδίως

1) Επειδή ο εργαζόμενος ζήτησε, ή έλαβε, άδεια, ή ευέλικτη ρύθμιση, ή επειδή άσκησε τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση απόλυσης, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί τους λόγους της απόλυσης εγγράφως, εναπόκειται δε σε αυτόν, να αποδείξει ότι η απόλυση έγινε για άλλους λόγους (άρθρο 47).

2) Επειδή ο εργαζόμενος υπέβαλε καταγγελία εντός της επιχείρησης, ή κίνησε νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση του εργοδότη σε νομική υποχρέωσή του (άρθρο 47).

3) Επειδή ο εργαζόμενος  δεν υπέβαλε αίτημα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ή δεν δέχθηκε σχετικό αίτημα (άρθρο 59).

4) Λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο πρότασης του εργοδότη για μερική απασχόληση, ή εκ περιτροπής εργασία.

5) Ως αντίδραση του εργοδότη σε αίτημα, ή λήψη οποιασδήποτε άδειας, ή ευέλικτης ρύθμισης εργασίας για λόγους φροντίδας τέκνου.

6) Για περιστατικό βίας και παρενόχλησης, που α) συνιστά εκδικητική συμπεριφορά του εργοδότη, λόγω μη ενδοτικότητας του εργαζομένου σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση σε βάρος του, β) όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη, σε διαμαρτυρία, καταγγελία, μαρτυρία, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του εργαζομένου, στο χώρο της επιχείρησης, ενώπιον δικαστηρίου, ή άλλης αρχής (άρθρο 13).

7) Οφείλεται σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου, ή εκδικητικότητα, λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, πολιτικών φρονημάτων, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας, ή συμμετοχής ή μη σε συνδικαλιστική οργάνωση.

8) Για άρνηση στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που έχει συμφωνηθεί συλλογικά και η άρνηση δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη (άρθρο 66).

9) Για νόμιμη συνδικαλιστική δράση του εργαζομένου.

10) Κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής.

11) Των εγκύων και τεκουσών γυναικών.

12) Του πατέρα του νεογεννηθέντος τέκνου, όταν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

13) Της μητέρας, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για χρονικό διάστημα 18) μηνών μετά τον τοκετό, ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό.

14) Του  πατέρα για χρονικό διάστημα (6) μηνών μετά τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, ή στις οικογενειακές υποχρεώσεις του εργαζόμενου γονέα (άρθρο 48).