Σύμφωνα με το άρθρο 656 ΑΚ ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό του και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας του είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία. Συνεπώς, ο εργαζόμενος που συμμετέχει σε νόμιμη απεργία δικαιούται να λάβει τον μισθό του, ως να είχε εργασθεί.

α) Τούτο αφορά συμμετοχή σε νόμιμη απεργία, δηλαδή σε απεργία που έχει κηρυχθεί από νόμιμα συνεστημένη συνδικαλιστική οργάνωση κατά τις νόμιμες διατυπώσεις. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προσβολής της απεργίας στα Δικαστήρια και μέχρι της κήρυξής της ως παράνομης, ή καταχρηστικής. Η αποχή από την εργασία, λόγω παράνομης απεργίας συνιστά αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται καμίας απολαβής, αντίθετα ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από την ματαίωση της εργασίας, ή από την παροχή της αλλού.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 22 ν. 1264/1982, παρ. 4 και 5, ως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 95 ν. 4808/2021, οι διαφορές από την κήρυξη απεργίας στην επιχείρηση εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης, που έχει κηρύξει την απεργία, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 έως 676 ΚΠολΔ.