Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4808/2021, για την προστασία της εργασίας κλπ, καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, αναφορικά με την προθεσμία ποειδοποίησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και του ποσού της καταβλητέας αποζημίωσης.

Ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα (22) ημερομίσθια.

Τα ανωτέρω θα ισχύσουν από 1/1/2022.