Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4808/2021 για την προστασία της εργασίας κλπ, ο εργαζόμενος, που απολύθηκε από την εργασία του για οποιονδήποτε λόγο, δύναται, αντί να διεκδικήσει την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και την επιστροφή στην εργασία του, να ζητήσει από το Δικαστήριο να του επιδικάσει πρόσθετη (έξτρα) αποζημίωση, ίση με τις τακτικές αποδοχές (3) μηνών έως το διπλάσιο της κατά νόμο αποζημίωσης λόγω καταγγελίας κατά τον χρόνο απόλυσης. Το αίτημα μπορεί να υποβάλει ο εργαζόμενος σε κάθε στάδιο της δίκης, σε πρώτο ή και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

1) Η έξτρα αποζημίωση κυμαίνεται από 3 έως 24 μηνιάτικα. Αν προστεθούν και τα 12 μηνιάτικα της κανονικής αποζημίωσης που δικαιούται ο μισθωτός, εφ όσον έχει από 16 έτη και πάνω συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη, τότε το συνολικό πακέτο της αποζημίωσης μπορεί να φτάσει έως τα 36 μηνιάτικα.

2) Το εύρος της έξτρα αποζημίωσης το καθορίζει το δικαστήριο με δυο βασικά κριτήρια

α)  την ένταση του πταίσματος του εργοδότη και

β) την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του εργαζομένου και του εργοδότη.

Τα παραπάνω εφαρμόζεται για καταγγελίες που γίνονται μετά την 19 Ιουνίου 2021.