Στον νόμο 4808/2021 για την προστασία της εργασίας  κλπ προβλέπεται

1. Χρόνος Πλήρους Απασχόλησης

α) Η πλήρης απασχόληση ανέρχεται σε (40) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες δύνανται να κατανέμονται σε πενθήμερη, ή εξαήμερη, εβδομαδιαία εργασία.

β) Όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας ανέρχεται ημερησίως σε (8) ώρες.

γ) Όταν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες ωράριο εργασίας ανέρχεται σε (6) ώρες και (40) λεπτά ημερησίως (άρθρο 55).

2. Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας με συμφωνία εργαζομένου - εργοδότη

α) Επιτρέπεται η διευθέτηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, είτε αρχικώς με την σύναψη της σύμβασης εργασίας, είτε μεταγενέστερα με τροποποίηση αυτής, απ ευθείας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, εάν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, ή, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του εργοδότη  (άρθρο 59).

β) Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση επιτρέπεται, με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, παροχή ημερήσιας εργασίας πλέον των (8) ωρών και μέχρι (4) ώρες, δηλαδή μέχρι 12 ώρες [8 ώρες συμβατικό ωράριο εργασίας, πλέον 1 ώρα υπερεργασία, πλέον 3 ώρες υπερωρία] και μέχρι την συμπλήρωση των (40) ωρών εβδομαδιαίως, χωρίς αμοιβή (άρθρο 55). Σε αντιστάθμισμα ο εργαζόμενος δικαιούται, για τις επιπλέον των (8) ωρών ημερησίως ανάλογες ώρες ρεπό μία άλλη ημέρα, ή άλλες ημέρες, εβδομαδιαίως.  

3. Καθιέρωση εργασίας (4) ημερών ως πλήρη απασχόληση

α) Έτσι, νομοθετήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου, ότι μπορεί να συμφωνηθεί απ ευθείας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου εργασία (4) ημερών εβδομαδιαίως, ως πλήρη απασχόληση, με ρεπό όλη την (5) ημέρα.

β) Τούτο επιτυγχάνεται, ως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, με την παροχή επιπλέον των (8) ωρών ημερήσιας εργασίας τις άλλες ημέρες και μέχρι (4) ώρες την ημέρα [8 ώρες συμβατικό ωράριο εργασίας, πλέον 1 ώρα υπερεργασία, πλέον 3 ώρες υπερωρία].   

4. Αποτυχία επίτευξης συμφωνίας διευθέτησης χρόνου εργασίας

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παραπάνω διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αφ ενός ο εργαζόμενος δεν απολύεται και αν απολυθεί η απόλυση είναι παράνομη και καταχρηστική, αφ ετέρου ο εργαζόμενος για την παροχή εργασίας πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας δικαιούται της προβλεπόμενης αποζημίωσης για υπερεργασία, ή και υπερωρία.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1

α) Σημειώνεται ότι στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας απ ευθείας με τον εργοδότη, ο εργοδότης τελεί σε δεσπόζουσα θέση, οπότε μπορεί να επιβάλει τους δικούς του όρους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δεν μπορεί να καταστρατηγεί την εργατική νομοθεσία και ειδικά την νομοθεσία για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.

β) Κάθε αυθαιρεσία του εργοδότη, ελέγχεται, αφ ενός με την θεσπισθείσα «ψηφιακή κάρτα εργασίας», που θα εφαρμοστεί πιλοτικά από το νέο έτος, αφ ετέρου με συνεχείς ελέγχους της «Επιθεώρησης Εργασίας» και εκ τρίτου από τις διατάξεις περί καταχρηστικής άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, εις βάρος του οποίου μπορεί να στραφεί ο εργαζόμενος, είτε μέσω καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, είτε δικαστικώς.   

5. Ευέλικτο ωράριο εργασίας για γονείς και φροντιστές

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4808/2021 για την προστασία της εργασίας κλπ, κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως (12) ετών, ή φροντιστής, δικαιούται να ζητά και λαμβάνει ευέλικτο ωράριο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητήσει τηλεργασία, ή και μερική απασχόληση. Για το δικαίωμα αυτό ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει (6) μήνες συνεχόμενης, ή με διαδοχικές συμβάσεις, εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη.

6. Μικρότερα ωράρια πλήρους απασχόλησης

Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις ή ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι δυνατή η εφαρμογή μικρότερων ωραρίων πλήρους απασχόλησης ημερησίως και εβδομαδιαίως (άρθρο 55).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2

α) Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις (4) συνεχόμενες ώρες, χορηγείται διάλειμμα κατ’ ελάχιστον (15) λεπτών και κατά μέγιστον (30) λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Το διάλειμμα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενο με την έναρξη, ή την λήξη της ημερήσιας εργασίας.

β)  Όσοι απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας, δικαιούνται αναπαύσεως, ενδιαμέσως μεταξύ των τμημάτων του ωραρίου τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (3) ώρες (άρθρο 56).